[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-123
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İskemik/Hemorajik İnmede Serum TNF-α, IL-1β ve TGF-β2 Düzeylerinin ve Oksidan-Antioksidan Durumun Değerlendirilmesi
Nevin İLHAN1, Solmaz SUSAM1, Ömer CANPOLAT2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
>sup>2Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Acil Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar; ciddi mortalite ve morbiditeye yol açan hastalıklardan biridir. İnme sonrasında proinfla-matuvar ve anti-inflamatuvar sitokinlerin üretimi ve sekresyonu hem insan hem de deneysel hayvan modellerinde gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı iskemik ve hemorajik inme patogenezinde serum TNF-α, IL-1β ve TGF-β2 düzeyleri ile oksidatif stres parametrelerinin durumunu değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma inme tanısı almış 35 iskemik ve 35 hemorajik inmeli toplam 70 olgu, yaş ve cins olarak benzer 18 sağlıklı bireyde ger-çekleştirildi. Oksidan-antioksidan durumunun değerlendirilmesi için total antioksidan durum (TAS) ve toplam oksidan durum (TOS) düzeyleri otoa-nalizör kullanılarak ölçüldü. Serum TNF-α, IL-1β ve TGF-β2 düzeyleri ELISA yöntemi ile belirlendi. Oksidan-antioksidan durum değerlendirilmesi otoanalizör kullanılarak, total antioksidan durum (TAS) ve toplam oksidan durum (TOS) düzeylerinin ölçülmesiyle gerçekleştirildi.

Bulgular: Sağlıklı kontrol deneklerinde serum TNF-α, IL-1β ve TGF-β2 düzeyleri iskemik ve hemorajik inmeli hastalardan anlamlı olarak daha düşüktü. Kontrollere göre her iki hasta grubunda azalmış TAS düzeyleri tespit edildi. Hastalardaki TOS düzeyleri ise, kontrollere göre yaklaşık 8 kat yüksekti.

Sonuç: Sonuç olarak, hastalar grupları ve kontroller arasında TNF-α, IL-1β ve TGF-β2 düzeylerinin oldukça farklı olduğu ve bu sitokinlerin inme patolojisinde önemli rol oynayabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca, çalışmadan elde edilen sonuçlar, oksidatif stresin serebrovasküler hastalık geli-şimine katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. Konunun tam olarak netlik kazanabilmesi için daha fazla vakanın katıldığı uzun dönem izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]