[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 124-129
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İntraoperatif Esmolol ve Remifentanil İnfüzyonu Uygulanan Hastalarda Anestezik ve Analjezik Tüketiminin Karşılaştırılması
Döndü GENÇ MORALAR, Mert SUDABATMAZ, Güneş Özlem YILDIZ, Fidan AYGÜN, Bedih BALKAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: İntraoperatif dönemde esmolol kullanımının intraoperatif anestezik ve analjezik kullanımını azalttığı, postoperatif dönemde daha az analjezik ilaç gereksinimine neden olduğu çalışmalarla gösterilmekte, kullanımı önerilmektedir.

Gereç ve Yöntem: Baş ve boyun cerrahisi geçiren, kontrollü hipotansiyon uygulanan 65 hasta intraoperatif dönemde esmolol ve remifentanil kullanı-lan hastalar olmak üzere iki gruba ayrılarak değerlendirildi. Her iki grupta intraoperatif dönemde kullanılan anestezik miktarı, nöromüsküler bloker gereksinimi karşılaştırıldı. Postoperatif 30. dk, 3. saat ve 6. saatteki analjezik ve antiemetik kullanımı değerlendirildi.

Bulgular: Esmolol kullanılan hastalarda (n =30) postoperatif 3. ve 6. saatte analjezik gereksinimi istatiksel olarak anlamlı düşük bulundu. Ancak esmolol kullanılan grupta intraoperatif sevofluran ve nöromüsküler bloker kullanımı istatiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Postoperatif antiemetik kullanımı karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Esmolol kullanılan hastalarda postoperatif analjezik gereksinimi daha az olmuştur, ancak intraoperatif anestezik ve nöromüsküler gereksinimi daha fazla bulunmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]