[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 130-134
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kaviter ve Kaviter Olmayan Akciğer Kanserleri Arasında Klinik, Patolojik, Metabolik ve Prognostik Farklılıklar Var mı?
Coşkun DOĞAN1, Nesrin KIRAL1, Elif TORUN PARMAKSIZ1, Banu SALEPÇİ2, Benan ÇAĞLAYAN3, Ali FİDAN1, Sevda CÖMERT ŞENER1
1Kartal Dr Lütfi̇ Kirdar Eği̇ti̇m ve Araştirma Hastanesi, Göğüs Hastaliklari Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Yeditepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Göğüs Hastaliklari Anabilim Dali, İstanbul, Türkiye
3Koç Üniversitesi Tip Fakültesi, Göğüs Hastaliklari Anabilim Dali, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışmamız kaviter primer akciğer kanserlerinin klinik, radyometabolik (PET-BT) ve sağ kalım özelliklerini araştırmak için planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2014-2016 yılları arasında primer akciğer kanseri tanısı almış olguların dosyaları incelendi. Olgular kaviter ve kaviter olmayan primer akciğer kanserleri olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grubun demografik, radyolojik, klinik, radyometabolik ve sağ kalım özellik-leri kayıt edildi. Her iki grubun verileri birbirleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 61.6±9.8 yıl olan toplam 323 olgu alındı. Olguların 36’sında kavite var iken, 287’sinde kavite yoktu. Kaviter primer akciğer kanseri oranı %11.1 bulundu. Skuamöz hücreli kanserlerde kavitasyon görülme oranı belirgin olarak fazlaydı (p =0.024). Kavitasyon olan akciğer kanserlerinin boyutu (65 mm), kavitasyon olmayanlarda (50 mm) göre daha büyüktü (p =0.001). Kaviter kanserlerde medyan genel sağ kalım 14±2.7 ay iken, kaviter olmayan kanserlerde bu süre 12±0.8 aydı (p =0.887). Bunun dışında her iki grubun yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, kanser evresi, tedavi özellikleri, radyometabolik özellikleri benzerdi (p >0.05).

Sonuç: Akciğer kanserlerinde kaviteleşme en sık skuamöz hücreli kanserlerde görülür. Kaviter akciğer kanserlerinin klinik, radyometabolik ve sağ kalım özellikleri kaviter olmayanlar ile benzerdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]