[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 4, Sayfa(lar) 195-202
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Emziren Annelerin İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü Verme Oranları ve Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
Burkay YAKAR1, Aslı AZAKOĞLU KARACA2, Özlem TANRIÖVER3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği, Antalya, Türkiye
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, annelerin bebeklerine, ilk altı ay sadece anne sütü verme oranlarını ve emzirmelerini engelleyecek faktörleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte tasarlanan çalışma, Ocak-Haziran 2019 tarihleri arasında, 6 ay - 2 yaş arasında bebeği olan 108 katılımcı ile yürütülmüştür. Veriler 3 bölüm ve 24 sorudan oluşan anket formu ile elde edilmiştir. Sadece anne sütü ile beslenen ve ilk 6 ay boyunca ilaç, vitamin veya mineral damlası hariç ek yiyecek, su veya diğer sıvıları almayan bebek, sadece anne sütü ile beslenme olarak tanımlanmıştır. Çalışmada elde edilen sürekli verilerde ikili grupların değerlendirilmesinde bağımsız gruplarda t testi (Student t test) kullanılmıştır. Kategorik veriler ki-kare testi ile karşılaştırılmıştır. Anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak belirlenmiştir.

Bulgular: Sadece anne sütü ile beslenme oranı %33,3 bulunmuştur. Annenin eğitim düzeyi, yaşı, çalışma durumu, sezaryen ile doğum, emzirme eğitimi alma, emzirmeye erken başlama ve emzikbiberon kullanımı, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörlerdir. Annelerin 6 aydan önce ek gıdaya başlamalarının en sık nedeni ise anne sütünün yetersiz olduğu düşüncesidir.

Sonuç: İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme oranları yetersiz bulunmuştur. Sadece anne sütü ile beslenmeyi etkileyen birçok faktör mevcuttur ve istenilen emzirme oranlarına ulaşabilmemiz için bu faktörler ile mücadele edilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]