[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-014
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Obstrüktif ve Non-obstrüktif Azospermik Türk Erkeklerin Genetik Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Multisentrik Retrospektif Çalışma
Ahmet ŞALVARCI1, Ali Sami GÜRBÜZ2, İsmet Bilger ERİHAN3, Mehmet Ali KARAGÖZ3, Mehmet USLU3, Murat BAĞCIOĞLU3, Mehmet BALASAR4, Ali Seydi BOZKURT5
1Novafertil Tüp Bebek Merkezi, KTO Karatay Üniversitesi Tıp fakültesi Medicana Hastanesi, Üroloji Bölümü, Konya, Türkiye
2Novafertil Tüp Bebek Merkezi, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medicana Hastanesi, Kadın Doğum Bölümü, Konya, Türki-ye
3Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
5Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Amaç: Obstüriktif, nonobstüriktif (NOA/OA) azospermik Türk erkeklerin genetik sonuçları değerlendirilecektir.

Gereç ve Yöntem: 2008-2018 arasında hastaların; anemnezleri, muayeneleri, hormonal değerleri, semen analizleri, kan karyotip analizleri, Y kromozom mikro delesyonları, kistik fibrozis transmembran regülatör gen mutasyonları (CFTR), skrotal renkli doplerleri, mikro testiküler sperm ekstraksiyon ve patolojik sonuçları incelenildi.

Bulgular: Semen volüm ortalamaları 2.2±1.5/ml, pellet (-), azospermiktiler. Skrotal renkli dopler ve muayende grd I-III reflü (-) varikoseller, atrofik testisler ve fenotipik stigmalar gözlenildi. FSH 24.6±14.4 mIU/L, total testosteron 9.83±7.35 ng/ml, prolaktin 10.37±3,45 ng/mL aralığında ölçüldü. NOA/OA da genetik tanı oranı %34.4 hesaplandı. Kromozomal yapısal ve sayısal bozukluk sırasıyla %4.08 ve %19.92 iken, hem yapısal hem sayısal bozukluk oranı %1.12 idi. Karyotipler %65.5 oranında 46, XY iken, ikinci sıklıkta 47, XXY %17.9 idi. Ayrıca 46, XX/SRY (+) %1.4, 45,XO/SRY (+) %1.4 erkekler ve 47,XYY %0.3 oranında karyotipler gözlenildi. Yapısal kromozom bozukluk 9qh (+) inversiyon %2.5 idi. Y kromozom mikro delesyon oranı %7 bulunuldu. Vas deferens yokluğu %4.48 gözlenildi. CFTR heterozigot mutasyon taşıyıcılığı tüm seri içinde %0.84 oranında idi.

Sonuç: NOA/OA Türk erkeklerin etyolojik faktörleri içinde genetik tanılar büyük oranda ve farklı çeşitlilikte gözlenirken, kromozomal sayısal, yapısal ve yapısal+sayısal bozuklukların etyolojide geniş yer edindiği gözlenildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]