[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-022
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mastit ve Meme Absesi Tanılı Yenidoğan Vakalarımızın Değerlendirilmesi
İlknur SÜRÜCÜ KARA, Necla AYDIN PEKER
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Amaç: Yenidoğanlarda nadir görülen mastit ve meme absesi, meme hipertrofisi olan bebeklerin meme dokusuna masaj gibi elle müdahalelerle veya nadiren hematojen yayılımla oluşur. Mastit antibiyotik tedavisi ile düzeltilebilirken, abseye cerrahi drenaj gerekebilir. Çalışmamızda yenidoğan mastiti ya da meme absesi tanısı alan hastaların incelenmesi planlandı.

Gereç ve Yöntem: 2012 - 2018 yıllarında yenidoğan (YD) biriminde yatan hastaların dosyalarındaki tanıları incelendi. Mastit ya da meme absesi tanılı hastalar tespit edildi. Klinik bulguları, başvuru şikayetleri, tam kan sayımı (CBC), C - reaktif protein (CRP) kan kültürü, yara kültürü sonuçları, verilen tedavi ve hastanede yatış süreleri kaydedildi. Yenidoğan mastiti (YDM) yüzdesi hesaplandı.

Bulgular: Yirmibinkırkiki doğumdan ve yenidoğan (YD) biriminde yatan 2252 hastadan yalnızca 6’sında mastit ve meme absesi tanısı mevcut idi. Buna göre ilimiz mastit/meme absesi sıklığı %0,03; erkek/kız oranı 1/2; meme absesi / mastit oranı %50’dir. Meme absesi olan iki bebekten birinde beyaz kan hücresi (WBC) değeri 19500/mm3 olup, CRP artmış ve kan kültüründe üreme saptanmış, diğerinde yalnız CRP artmış ve drenaj kültüründe üreme saptanmış idi. Hastaların yarısına ampisilin ve gentamisin verilmiş, komplikasyon gelişmeden bebeklerin iyileştiği görülmüştür.

Sonuç: Mastit ve meme absesi nadir görülen, tedavi edilmezse sonuçları kötü olabilen ciddi sağlık problemidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]