[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Postpartum Kanamalı Hastalarda Uygulanan Cerrahi Tekniklerin Retrospektif Analizi
Adeviye ELÇİ ATILGAN, Ali ACAR, Fatma KILIÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Anne hayatını tehdit eden ancak önlenebilir bir tablo olan Postpartum Kanama (PPK) vakalarında en etkili cerrahi yöntemi saptamak.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Ocak 2010 - Kasım 2014 döneminde PPK nedeniyle kliniğimizde opere edilen hastalar dahil edildi. Elektronik dosya arşivlerinden en sık cerrahi müdahale gerektiren PPK nedeni saptandı. Hastalar cerrahi yönteme göre; Grup I:B-LynchBilateral Hipogastrik Arter Ligasyonu, Grup II: Kompresyon sütür teknikleri, Grup III: Acar tekniği olmak üzere 3 guruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri, operasyon süreleri, kan kaybı, kan ve kan ürünü replasman miktarları, hastanede yatış süreleri elektronik dosya ortamından taranarak en etkili cerrahi teknik saptandı. Ayrıca bu dönemdeki postpartum histerektomi insidansı ve anne ölüm oranı tespit edildi.

Bulgular: Bu sürede hastanemizde 19535 doğum yaptırıldı. Bu doğumların %48.6’sı sezeryan ile, %52.4’ü de normal spontan vajinal (NSD) yol ile olmuştur. Bu hastaların 320 (%1.62)sinde, PPK tablosu gelişmiş, bu vakaların da 240 (%75) tanesine cerrahi bir müdahale gerekmiştir. Cerrahi müdahale gerektiren en sık etyolojık neden uterin atoni (n =88, %36.6) olarak saptandı. Acar tekniği, en az kan kaybı ve en kısa sürede hastanede yatış gerektirmesi nedeniyle en etkili cerrahi teknik olarak saptandı. Postpartum histerektomi insidansımız 0.21/1000 olarak saptanmış ve 1 anne ölümü pulmoner emboli nedeniyle histerektomi sonrası postop 1.günde gerçekleşmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda, Acar tekniği, PPK yönetiminde en etkili teknik olarak saptanmıştır. Artan sezeryan oranları ile birlikte plasenta yapışma anomalilerinin, ileri anne yaşının, tedavi gebeliklerinin artması ile çoğul gebeliklerin artması gibi PPK insidansını arttıracak birçok faktör artıyorken, konuyla ilgili daha çok sayıda, randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]