[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 058-061
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Total Larenjektomi Vakalarımızın Analizi
Tuncay TUNÇCAN, Bayram BÜYÜK, Caner KILIÇ, Arzubetül DURAN, Samet ÖZLÜGEDİK
Ankara Onkoloji Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Primer ve nüks ileri evre larinks tümörlerinde veri ve tecrübelerimizi paylaşmak.

Gereç ve Yöntem: 2012-2019 yılları arasında kliniğimizde skuamöz hücreli larinks tümörü tanılı primer ve radyoterapi sonrası nüks nedeniyle total larenjektomi operasyonu geçiren hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu incelemede; hastalar yaş, cinsiyet, T evresi, primer yerleşim yeri, transglottik uzanım, lenf nodu metastazı, ekstrakapsüller yayılım, cerrahiye tiroid bez eksizyonunun eklenmesi ve 5 yıllık hastalıksız sağ kalıma göre tarandı.

Bulgular: Altmışı (%74) primer, 21’i (%26) radyoterapi sonrası nüks olmak üzere toplam 81 hastaya total larenjektomi uygulandı. Primer hastaların 18’inde metastatik lenf nodu izlendi.15 hastaya tiroid lobektomi, 7 hastaya total tiroidektomi eklenmişti. Primer hastalarda 5 yıllık hastalıksız sağ kalım %58.3 iken kurtarma cerrahisi yapılan hastalarda %52.9 idi.

Sonuç: Radyoterapi nüksü sonrası total larenjektomi yapılması, primer hastalara göre ek komorbiditelere neden olabilmektedir. Tedavi için cerrahi yada radyoterapi kararı verilirken radyoterapinin mevcut beklenen yan etkileri dışında olası nüks ve bu nüksler nedeniyle gerekebilecek sekonder cerrahiler hakkında bilgi verilerek nihai kararın hastalarla birlikte kararlaştırılması gerekliliğini düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]