[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 068-073
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Üniversitenin Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Beslenme ve Yeme Bozukluğu Sıklığının ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Tahsin Gökhan TELATAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Amaç: Bu araştırmada bir üniversitenin tıp fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin beslenme ve yeme bozukluğu riski taşıma durumlarının REZZY ölçeği kullanılarak saptanması ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini araştırmanın yapıldığı tıp fakültesinde öğrenim gören 650 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılması öngörülerek örneklem belirlenmemiş ve toplamda 441 (%67,8) öğrenci araştırmaya katılmıştır. Öğrencilerin beslenme ve yeme bozukluğu riski REZZY ölçeği ile değerlendirilmiştir. Yeme bozukluğu riski ile ilişkili faktörler lojistik regresyon analiziyle değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrenciler arasında beslenme ve yeme bozukluğu riskine sahip olma sıklığı %50,1 olarak bulunmuştur. Kadın cinsiyet ve güne kahvaltı yapmadan başlamak yeme bozukluğu riskini artıran faktörler olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri dönemin ilerlemesiyle yeme bozukluğu riski azalmaktadır.

Sonuç: Araştırma grubunda saptanan beslenme ve yeme bozukluğu riski sıklığı oldukça yüksek olmakla birlikte mevcut literatürde belirlenen sınırlar içinde olduğu değerlendirilmiştir. Genç yaş grubunda en sık görülen kronik hastalıklardan birisi olan yeme bozukluklarının ilgili risk faktörleri de göz önüne alınarak erken tanısı önem taşımaktadır. Yeme bozuklukları özel olarak sorgulanmadıkları sürece tanınmadan kaldıklarından uygun tarama yöntemleriyle bu sağlık sistemine yönelik taramaların, gençlere sunulan rutin sağlık hizmetlerine entegre edilmesi, hastalığın ilerlemesi ya da farklı sağlık sorunlarına neden olmasının engellenmesi için önemlidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]