[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-082
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
PET-BT’de Uterusda Tesadüfi Olarak Saptanan Benign/Fizyolojik 18F-FDG Tutulumları ve Etkileyen Faktörler
Hacı Öztürk ŞAHİN1, Semra ÖZDEMİR2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Çanakkale, Türk>iye

Amaç: Flor-18 işaretli florodeoksiglukoz (18F-FDG ) ile pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (PET-BT) tetkiki sırasında fizyolojik ve/veya benign nedenlerle oluşabilecek uterin 18F-FDG tutulumları ve bunu etkileyebilecek faktörleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Jinekolojik onkolojik patolojiler dışındaki nedenlerle PET-BT çekilen ve yüksek uterin 18F-FDG tutulumu saptanan, geçirilmiş uterin cerrahisi olmayan 10’u premenopozal toplam 16 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar pelvik manyetik rezonans (MR) tetkiki ile değerlendirildi.

Bulgular: Yüksek uterin 18F-FDG tutulumu mevcut olan 16 hastamızın 13’ünde uterin leiomyom saptanırken 3’ünde herhangi bir pelvik patoloji saptanmadı. Pelvik patoloji saptanmayan hastaların hepsine menstrüasyon döneminde PET-BT çekildiği saptandı. Leiomyom’lu 13 hastanın ortalama SUVmax değeri 5.41 idi. Yapılan istatistiksel analizde SUVmax değeri ile yaş, menopoz durumu, kan LDH düzeyi, miyom çapı, miyomun tekli/çoklu olması ve tamoksifen kullanımı parametreleri arasında korelasyon olmadığı saptandı. Menstrüasyon‘a bağlı uterin 18F-FDG tutulumu saptadığımız 3 hastanın ortalama SUVmax değeri 7.3’dü.

Sonuç: Özellikle premenopozal dönemde PET-BT’de rastlantısal saptanan uterin 18F-FDG tutulumlarının, malign süreçler ekarte edildikten sonra menstrüasyona ya da benign patolojilere bağlı olabileceği akılda tutulmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]