[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-089
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C olan Hastalarda Karaciğer Fibrozisi ile MPV Arasındaki Korelasyon
Mehmet Nur KAYA1, Ayla YILDIZ2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Aydın Devlet Hastanesi, Gastroentereloji Kliniği, Aydın, Türkiye

Amaç: Ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit boyutunun sık kullanılan önemli parametrelerinden biridir ve trombosit reaktivitesinin potansiyel bir belirtecidir. Çoğu hastalıkta MPV ile klinik ve histopatolojik korelasyon gösterilmiştir. Bu çalışmada ise viral hepatitte hepatik histopatoloji ile trombosit sayısı ve aktivitesi ile ilişkili MPV düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde takipli kronik hepatit B (KHB) ve kronik hepatit C (KHC) tanılı hastaların bazı histolojik ve klinik parametreleri üzerinden retrospektif bir vaka kontrol çalışması gerçekleştirdik. Hastalar KHB ve KHC diye iki gruba ayrıldı. Bu gruplar daha sonra karaciğer biyopsi sonuçlarına göre histolojik aktivite indeksi (HAI) ve fibrozis skorlarından oluşan gruplara ayrıldı. Demografik, laboratuvar ve karaciğer biyopsi bulguları dahil kronik viral hepatit hastalarının klinik özellikleri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada KHB ve KHC’li hastalarda HAI sınıfları arasında MPV ve trombosit dağılım genişliği (PDW)/MPV düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p <0,001). Kronik hepatit B’li hastalarda fibrozis sınıfları arasında MPV ve PDW/MPV düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p <0,001). Kronik hepatit C’li hastalarda fibrozis sınıfları arasında MPV ve kreatin düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (sırasıyla p =0,032, p =0,042).

Sonuç: Tam kan sayımı gibi basit bir yöntemle bakılan MPV, KHB ve KHC hastalarında prediktif bir parametere olarak kullanılabilir. Bu nedenle MPV düzeyleri ile KHB ve KHC arasındaki korelasyonun daha geniş prospektif çalışmalarla incelenmesi bu bulguları doğrulamak için gereklidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]