[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 090-094
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nonobstruktif Azospermide Mikrocerrahi Testiküler Sperm Ekstraksiyonu ile Sperm Bulmada Prediktif Faktörlerin Değerlendirilmesi
Osman BARUT, Mehmet Kutlu DEMİRKOL, Sefa RESİM
Sütçü İmam Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaras, Türkiye

Amaç: Non-obstrüktif azoospermili (NOA) infertil erkeklerde mikrodiseksiyon testiküler sperm ekstraksiyonu (mikro TESE) ile sperm bulma başarısını etkileyen faktörleri araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015 ile Şubat 2020 tarihleri arasında NOA nedeniyle mikro TESE operasyonu yapılan toplam 75 hastanın verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastaların fizik muayene, hormon değerleri, testis hacimleri ve histopatolojik bulguları kaydedildi.

Bulgular: Yetmişbeş erkekten 41 (%54,7)'i mikro TESE pozitif iken 34 (%45,3)'ü mikro TESE negatifti. Mikro TESE pozitif olan hastaların medyan yaşı 32,5 (22-54) yıl, negatif olanların 32 (26-48) yıl olarak saptandı (p =0,515). TESE pozitif ve negatif hasta grupları infertilite süresi, sağ ve sol testis hacmi bakımından karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmadı (sırasıyla; p =0,595, p =0,060 ve p =0,113). Mikro TESE pozitif hasta grubunda medyan folikül uyarıcı hormon (FSH) düzeyi 6,25 (0,30-47,30) IU/L iken mikro TESE negatif grupta 9,10 (0,80-66,40) IU/L idi ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p =0,048). Hipospermatogenezli hastalarda maturasyon arresti, Sertoli cell only ve fibrozisi olanlara göre daha yüksek sperm elde etme oranının olduğu görüldü (sırasıyla; %93,1, %37,9, %27,3, %16,7).

Sonuç: FSH düzeyi ve testiküler histopatolojinin mikro TESE’de sperm bulma başarısını etkileyen önemli prediktif faktörler olduğu görülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]