[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-153
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Down Sendromlu Çocuklarda Komplet Atriyoventriküler Septal Defektin Cerrahi Onarımı Sonrası Erken Postoperatif Sonuçlar
Yüksel BAŞTÜRK1, Esra ERTÜRK TEKİN1, Ayhan UYSAL2, Atakan ATALAY3, Mehmet Şah TOPÇUOĞLU4, Uğurcan SAYILI5
1Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Mersin, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Konjenital Kalp Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konjenital Kalp Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
5Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı Down Sendromu olan ve Down Sendromlu olmayan komplet atriyoventriküler septal defekt (AVSD) onarımı yapılan çocukların erken postoperatif sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya komplet AVSD’ nin cerrahi onarımını takiben pediatrik yoğun bakım ünitesine yatırılan 20’si DS’ li olmak üzere toplam 30 çocuk dahil edildi.

Bulgular: DS’ li çocuklar sayısal olarak daha erken ameliyat edilmişti. DS ve Down sendromlu olmayan (NDS) gruplar için sırasıyla medyan 16.5 ay (4-72) ve 23 ay (3-48) (p =0.640). Erken postoperatif mortalite yoktu. En sık görülen aritmi ektopik taşikardi idi ve iki grup arasında ektopik taşikardi oranı benzerdi (p =1). DS’ li çocuklarda, NDS grubu çocuklara göre pnömotoraks, plevral efüzyon ve enfeksiyon gibi kardiyak olmayan komplikasyon oranı toplamda anlamlı olarak daha yüksekti (p =0.032). DS' li çocuklarda mekanik ventilasyon ihtiyacı NDS grubuna gruba göre anlamlı düzeyde yüksekti ve bu süreler sırasıyla 6.8 saat ((2-37 saat) ve 1.9 saat (1-4 saat), p =0.013) şeklindeydi. Ancak, iki grup arasında yoğun bakım ve hastanede kalma süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla 9 gün (1-37 gün) ve 4.9 gün (0-13 gün), p =0.166).

Sonuç: DS’ li çocuklarda, NDS grubu çocuklara göre erken postoperatif dönemde kardiyak olmayan komplikasyon oranı anlamlı derecede daha yüksekti.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]