[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 160-164
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Serum Albumin Düzeyleri ile Akut Pulmoner Emboli Klinik Formları Arasındaki İlişki
Selda TELO1, Mutlu KULUÖZTÜRK2
1Fırat Üniversitesi Diş Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, akut pulmoner emboli (PE) hastalarında albumin düzeylerindeki değişiklikleri araştırmak ve klinik formlarında ki tanı değerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Göğüs Hastalıkları Kliniğine başvuran ve PE tanısı konan toplam 110 olgu retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. PE hastaları klinik formlarına göre 28 masif 33 submasif ve 49 masif olmayan olmak üzere üç gruba ayrıldı. Serum albumin, CRP, D-dimer düzeyleri ve diğer parametrelerde ki farklılıklar üç grup arasında analiz edildi.

Bulgular: Serum albumin düzeyleri, masif grupta, submasif ve nonmassif gruba göre istatistiksel olarak daha düşük bulundu (sırasıyla, p =0.003 ve p =0.001). CRP düzeyleri massif grupta non masif gruba göre istatistiksel olarak yüksek bulundu p =0.027. Sağ ventrikül çapı ile albumin arasında negatif korelasyon olduğu belirlendi (r =-0.26, p =0.005). Masif emboliyi öngörmede ROC analizi ile albumin kesme değeri ≤3,35 olarak alındığında, albumin duyarlılığı %79 ve özgüllüğü %70 (AUC = 0.75,% 95 CI = 0.64-0.85, p =0,001) olarak bulundu.

Sonuç: Bir negatif akut faz reaktanı olan albuminin masif PE’de ki düşük seviyeleri artmış bir inflamatuar durumu yansıyor olabilir. Ayrıca düşük albumin düzeyleri akut pulmoner embolinin şiddetini göstermede bir indikatör olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]