[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 4, Sayfa(lar) 224-229
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnönü Üniversitesi Tıp ve Spor Bilimleri Fakültelerindeki Öğrencilerin İçme Suyu Tercihleri
Esra YİĞİT1, Adem Taha ÖZDEMİR2, Alper GÜNGÖR3, Ayşe GÖKÇE4, Ali ÖZER1
1İstanbul Ali Tıp Kurumu, İstanbul, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Bingöl, Türkiye
5İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: İnsanların içme suyu olarak kullandıkları kaynaklar; musluk suyu, ambalajlı su ya da arıtılmış sulardır. Musluk suyuna yönelik sağlık kaygılarının olması ve ambalajlı suyun daha sağlıklı olduğu fikri, ambalajlı su tüketimine verilen önemi arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, İnönü Üniversitesi Tıp ve Spor Bilimleri Fakültelerindeki öğrencilerin içme suyu tercihlerini ve bu tercihlere etki eden faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte kesitsel bir çalışma olan bu çalışmanın evrenini İnönü Üniversitesi Tıp ve Spor Bilimleri Fakültelerinde okuyan 1861 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü %95 güven aralığında, %80 güçle 256 olarak hesaplanmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan anket formunun birinci bölümü öğrencilerin sosyodemografik özelliklerinden, ikinci bölümü ise öğrencilerin içme suyu tercihleri ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. İstatistiksel analizlerde Ki kare testi kullanılmış, tüm değerlendirmelerde p <0.05 düzeyi anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin %69.2’si musluk suyunu, %56.9’u ambalajlı suyu içme suyu olarak tercih etmektedir. Tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin % 66.7’si pet/ince plastik kullanırken Spor Bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin %53.3’ü pet/ince plastik kullanmaktadır.

Sonuç: Çalışma grubundaki öğrencilerin içme suyu olarak ilk sırada musluk suyunu tercih ettiği görülmüştür. Musluk suyunu tercih etmeme nedeni tat, hijyen, renk/bulanıklık olarak belirtmişlerdir. Bunun yanında çalışma grubundaki öğrencilerin içme suyunun içeriğine ve ambalaj tercihine yeterli önemi vermedikleri görülmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]