[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 4, Sayfa(lar) 230-233
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yüksek Tibial Osteotomiyi Takiben TDA Hastalarının Eşleştirilmiş Primer TDA Hastaları ile Analizi (HTO -TKA ile primer TKA karşılaştırılması)
Berkin TOKER, Tunay ERDEN, Ömer TAŞER
Acıbadem Fulya Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Yüksek tibial osteotomi (HTO) diz anatomisini değiştirebilir. Ameliyat sırasındaki muhtemel teknik zorluklar klinik sonuçlarda memnuniyetsizlik doğurabilir. Bu çalışmanın amacı, HTO sonrası total diz artroplastisi (TDA) ile primer TDA arasındaki klinik ve radyolojik sonuçları karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 2001 ve 2019 yılları arasında, yüksek tibial osteotomi geçirmiş ve daha sonra total diz protezi ile revize edilmiş 26 hasta çalışma amacıyla retrospektif olarak değerlendirildi. Bu grup benzer yaş, vücut kitle indeksi, takip süresi ve primer total diz artroplastisi (p-TDA) hastalarından benzer protez tasarımına sahip 26 hasta ile karşılaştırıldı. Tüm hastalar ameliyat öncesi ve sonrası eklem hareket açıklığı (ROM), Knee Society Score (KSS), Knee Society Score-Function (KSSf), The Western Ontario ve McMaster Universities Osteoartritis Index (WOMAC) açısından klinik olarak değerlendirildi. Radyolojik değerlendirmeler ameliyat öncesi ve sonrası ön-arka ve yan direk grafiler ve ortoröntgenogram ile değerlendirildi. Femoro-tibial açı (FTA), tibial slop ve Insall-Salvati oranları gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: HTO grubunda 26 hastanın tamamı kadın (%100) iken p-TKA grubunda 19 kadın (%73.1) ve 7 erkek (%26.9) hasta vardı. Ortalama yaş benzerdi (HTO = 65,7; p-TKA = 65,2). HTO grubunda toplam takip süresi 52 aydı; p-TKA grubunda 55 ay. HTO ile TKA arasındaki ortalama zaman aralığı 125 ± 22 (45-192) aydı. Ameliyat öncesi demografik veya klinik veriler açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Bu retrospektif çalışmada hem HTO sonrası TDA hem de primer TDA 'nın benzer klinik ve radyolojik sonuçlara sahip olduğu gösterilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]