[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 4, Sayfa(lar) 234-238
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Klinisyenlerin Gözüyle Anatomi Eğitimi: Anket Çalışması
Ramazan Fazıl AKKOÇ, Feyza AKSU, Ahmet KAVAKLI, Murat ÖGETÜRK
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada dahili ve cerrahi tıp branşlarında çalışan öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerine aldıkları anatomi eğitimleri ve klinik çalışmalarında anatomiye gereksinim düzeylerini belirlemek için anket uyguladık. Bunun yanı sıra, anatomide kadavranın önemine bakışları ve kliniklerinde eğitim gören stajyer ve intern öğrencilerin anatomi bilgi düzeyleri ile ilgili görüşleri alınarak mezuniyet öncesi verilen anatomi eğitimine mezuniyet sonrası perspektifi belirlemeyi ve yapacağımız değerlendirme ile tıp eğitimine katkı sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde aktif olarak çalışan 150 klinisyene (%46,7’si araştırma görevlisi ve %53,3’ü öğretim üyesi; %41,4’ü cerrahi ve %58,6’sı dahili branş) 18 sorudan oluşan anket formu uygulanarak yapıldı.

Bulgular: Klinisyenler, anatominin tıp eğitiminin temelini oluşturduğunu, kadavranın anatomi eğitiminde hala vazgeçilmez olduğunu, uzmanlık eğitiminde alan bazlı anatomi eğitiminin olması gerektiğini bildirdiler.

Sonuç: Donanımlı bir hekim yetişebilmesi için tıp fakültelerine daha fazla kadavra temininin sağlanması gerektiği düşüncesindeyiz. Bunun yanında cerrahi branşlarda, anatomi bilgisinin güncel ve daha kalıcı hale getirilebilmesi amacıyla uzmanlık eğitimine anatomi rotasyonlarının eklenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]