[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 4, Sayfa(lar) 251-254
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nadir Bir Olgu: Ayak Bileğinde Nörotekoma
Güleç MERT DOĞAN, Ahmet SIĞIRCI
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

Nörotekomalar veya sinir kılıf miksomaları, periferik sinir kılıfı kaynaklı, benign neoplazilerdir. Bu tümör genellikle deri veya daha az sıklıkta mukozal veya submukozal dokuları tutan ve tipik olarak küçük, soliter, yavaş büyüyen ve kırmızımsı nodül veya papül olarak tanımlanır. Genelde baş-boyun ve üst ektremitede yerleşim gösterse de; bizim vakamızda olduğu gibi, nadir olarak alt ekstremitede saptanan olgular da mevcuttur. Nörotekoma yirmili yaşlarda daha sık iken; literatürde 10 yaşın altında vaka bildirimi sadece birkaç tanedir. Preoperatif dönemde radyolojik incelemeler, hem nörotekoma tanısını koymak, hem de yeterli cerrahi planlama yapmak açısından önemlidir. Manyetik Rezonans Görüntüleme ile kitlenin yerleşimi ve çevre dokularla ilişkisi değerlendirilebilir. Çocukluk çağı yumuşak doku tümörlerinin ayırıcı tanısında vasküler ve fibröz lezyonlar, nöral tümörler ve yabancı cisim reaksiyonları düşünülmelidir. Tedavisi mümkünse tam cerrahi rezeksiyondur. Eksik rezeksiyonda nadir olarak lokal rekürrensler bildirilmiştir. Biz de ayak bileğinde hemanjiom olarak takip edilen ve histopatolojik olarak nörotekoma tanısı olan olguyu tartışmak istedik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]