[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karaciğer Transplantasyon Öncesi Donörlerde Safra Yolları Varyasyonlarının Manyetik Rezonans Kolanjiyografi ile Araştırılması
Mustafa KOÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Biliyer varyasyonlar sık gözükmektedir. Postoperatif süreçte morbiditenin büyük kısmı, biliyer anastomozlar ile ilgili komplikasyonlara ve vericideki biliyer anatomik varyasyonlara bağlı oluşur. Bu çalışmanın amacı; bölgemizde, karaciğer transplantasyonu öncesi donörlerde, bilier varyasyonların insidansını, manyetik rezonans kolanjiyografi (MRKP) yöntemi ile araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2016-Şubat 2018 tarihleri arasında, kliniğimizde 1.5 T MRG ile MRKP uygulanan karaciğer donörü hasta dosyalarına ait kayıtlar, retrospektif olarak incelendi. Bilier varyasyonlar Huang sınıflamasına (Tip A1-A5) göre kayıt edildi. Varyasyonların varlığı ve tipi araştırıldı. Olguların transplantasyon için uygun olup olmadığı incelendi.

Bulgular: Çalışmaya 32 olgu dâhil edildi. 21 olgunun (%66) safra yolları normal anatomik görünümde olup varyasyon tespit edilmedi (Tip A1). Kalan 11 olguda (%34) çeşitli varyasyonlar mevcuttu. 6 olguda (%19) Tip A2, 3 olguda (% 9) Tip A3, 1 olguda Tip A4 (%3) ve 1 olguda (%3) Tip A5 varyasyonu mevcuttu. Tip A1 ve Tip A2 olguları (%85) safra yolları açısından transplantasyon için uygun değerlendirilmiş olup, Tip A3-A4 ve A5 varyasyonlu olgular (%15) ise transplantasyona uygun bulunmadı.

Sonuç: Karaciğer transplantasyonu preoperatif görüntülemesinde, bilier anatominin ve varyasyonların değerlendirilmesi, operasyon esnasında veya postoperatif takiplerde oluşacak komplikasyonları önleme açısından büyük önem taşımaktadır. MRKP tetkiki ilk tercih edilecek non-invazif radyolojik modalitedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]