[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 222-228
[ English ]
DENEYSEL OLUŞTURULAN HİPOTİROİDİZMİN FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ SIÇAN TİMUS BEZİNE ETKİLERİ
Aysel KÜKNER1, Jale ÖNER1, Neriman ÇOLAKOĞLU1, Leyla CANPOLAT1, Enver OZAN1, Sema OZAN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Tiroid bezi hormonları timus yapısını etkilemektedir. Tiroid hipofonksiyonunda timustan perifere T lenfositlerin çıkışı azalmaktadır. Bu çalışmada 30, 45, 60 günlük dişi sıçanlara propiltiourasil (6-n-propyl-2-thiouracil, Sigma) 10 mg/kg gün, intraperitoneal olarak verilerek deneysel hipotiroidizm oluşturuldu. Işık ve elektron mikroskopik incelemelerde, yaş gruplarındaki timus etkilenmesinin farklı olduğu gözlendi. Deney gruplarının timus bez ağırlıkları kontrol gruplarına göre anlamlı oranda daha düşüktü. Timus yapısında, apoptozise giden lenfositler, apoptotik cisimleri fagosite etmiş makrofajlar, kan damarları çevresinde plazma hücreleri ve eozinofiller, bezde ve septumda oldukça genişlemiş kan damarları ve septumda sayıca artmış mast hücreleri saptandı. Ergin olan 60 günlük grupta bu etkilenmeler en fazla idi. Plazma ve dokuda Malondialdehit (MDH) aktivitelerinde artış gözlenirken, katalaz aktivitesi ve plazmada G-6-PD aktivitesi azalmıştı. Hipotiroidizme yol açan ilaçların timus bezinde gerilemeye neden olduğu, bu gerilemenin ergin grupta daha şiddetli ortaya çıktığı görülmüştür.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]