[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 121-125
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bipolar Bozukluk Manik Fazında Tp-e interval, Tp-e/QT, Tp-e/QTc Oranı ve Fragmante QRS Parametrelerinin İncelenmesi
Sevler YILDIZ1, Aslı KAZĞAN2, Denizhan DANACI KELEŞ3, Fikret KELEŞ4, Osman KURT5
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Erzincan, Türkiye
2Siverek Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
3Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Elazığ, Türkiye
4Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Kardiyoloji, Elazığ, Türkiye
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada manik epizod döneminde Tp-e interval, Tp-e/QT, Tp-e/QTc oranı ve fragmante qrs parametrelerini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya ilk defa bipolar bozukluk manik epizod tanısı alan 50 hasta ve 50 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Hem hasta hem de kontrol grubuna sosyodemografik veri formu, Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ) uygulandı. Ayrıca her iki gruba standart 12 derivasyonlu vücut yüzey elektrokardiyografisi çekim işlemi uygulandı.

Bulgular: Hasta grubunun Tp-e interval, Tp-e/QT oranı ve Tp-e/QTc oranı kontrol grubundan yüksek bulundu (p <0,001). Mani semptom şiddeti ile Tp-e interval ve Tp-e/QTc oranı arasında anlamlı ilişki saptandı. Ayrıca hasta grubunda fragmante QRS görülme oranı kontrol grubunda fragmante QRS görülme oranından daha yüksek olduğu tespit edildi (p <0,001).

Sonuç: Bu bulgular manik atak esnasında hastalarda ventriküler repolarizasyon ve miyokard dokusunda değişiklik olduğunu göstermektedir. Bu hasta grubunda kardiyak problemlerin erken aşamada tespitinin mortalite ve morbiditeyi azaltacağını düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]