[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 806-811
[ English ]
Erişkinlerde Normal ve Çeşitli Tümöral Akciğer Dokularında Epidermal Büyüme Faktör Reseptörlerinin (Egf-R) İmmünohistokimyasal Olarak Gösterilmesi
Gülnur TAKE1, Celal ILGAZ1, Candan ÖZOĞUL1, Deniz ERDOĞAN1, Ayşe DURSUN2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji - Embriyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Amaç: Bu çalışmada normal erişkin akciğer dokusu ile az differansiye epidermoid karsinom ve küçük hücreli karsinom örneklerinde EGF reseptörlerinin dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İmmunohistokimyasal yöntemle poliklonal EGF-R antikoru kullanılarak EGF reseptörlerinin dağılımları karşılaştırmalı olarak ışık mikroskobu düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Küçük hücreli karsinomda immünreaktivite gözlenmedi. Normal akciğer dokusu bronkiyolus epitelinde reaktivite yalnızca apikal sitoplazmada orta dereceli olarak belirlendi. Bunun yanında epidermoid karsinomda tümöre komşu alanda bronkiyolus epitelindeki tutulum zayıf olarak belirlendi. Tümör alanında tümoral hücrelerin genelinde yoğun ve diffüz membranöz immün boyanma saptandı. Normal erişkin akciğer dokusu alveollerinde tip I alveolar hücrelerde zayıf dereceli, tip II alveolar hücrelerde ise orta dereceli immünreaktivite gözlenirken tümöre komşu alanda tip I ve tip II alveolar hücre reaktivitesinin orta dereceden zayıfa değişkenlik gösterdiği dikkati çekti.

Sonuç: Sonuç olarak bu bulgular EGF-R’nin bazı tümör tiplerinin karsinogenezisinde etkili olabileceğini düşündürmüştür.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]