[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 197-201
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklara Karşı Moksifloksasin Duyarlılığının Araştırılması
Feray Ferda ŞENOL1, Adnan SEYREK2, Özlem AYTAÇ1
1Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Stafilokoklar, hastane infeksiyonu etkenleri arasında ilk sıralarda yer alan mikroorganizmalardır. Dirençli suşların artarak yayılması nedeniyle bu mikroorganizmalara bağlı infeksiyonların tedavisinde çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. Özellikle metisiline dirençli stafilokoklar ile oluşan infeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek antibiyotik sayısı sınırlıdır. Moksifloksasin; son yıllarda kullanıma girmiş, kinolon grubundan, metisiline dirençli ve duyarlı stafilokokların tedavisinde seçenek olan bir antibakteriyel ajandır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada; moksifloksasinin yöremizde izole edilen stafilokok suşları üzerindeki etkinliğini belirlemek amacıyla çeşitli klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli ve duyarlı stafilokokların moksifloksasin duyarlılıkları, disk difüzyon ve MIC yöntemiyle araştırıldı.

Bulgular: Çeşitli kliniklerinden gönderilen kan, balgam, idrar ve yara ömeklerinden izole edilen 160 S. aureus ve 40 koagülaz negatif stafilokok (KNS) suşu çalışmaya alındı. Disk difüzyon yöntemi ile 160 S.aureus suşundan 132'si (%82.5), 40 KNS suşundan 33'ü (%825) moksifloksasine duyarlı bulundu. MIC yöntemi ile 160 S.aureus suşundan 146'sı (%91.2), 40 KNS suşundan 35'i (%87.5) moksifloksasine duyarlı bulundu.

Sonuç: Kinolonların gelişigüzel kullanımı, özellikle stafilokok infeksiyonlarında direnç problemini ortaya çıkarmıştır. Çalışmamızda, moksifloksasinin stafilokoklara karşı yüksek oranda etkinlik gösterdiği gözlenmiş olduğundan klinikte geniş kullanım alanı bulacağı düşüncesindeyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]