[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 812-817
[ English ]
Deneysel Diabetes Mellitusda GLUT 4 Proteininin İmmünoblotting Yöntemiyle Gösterilmesi
Yusuf ÖZKAN1, Emir DÖNDER1, Süleyman SÖKMEN1, Nihat DİLSİZ2, Orhan POYRAZOĞLU1, Gıyaseddin BAYDAŞ3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, , ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı,
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışma, glukoz taşıyıcısı-4 (Glucose transporter-4,GLUT 4) proteininin diabetik kas dokusundaki miktarı ve aktivitesini araştırmak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Wistar-Albino cinsi 30 adet rat temin edildi. Ratlar, kontrol (n=10) ve çalışma grubu (n=20) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışma grubuna 60 mg/kg tek doz Streptozotosin (STZ) intraperitoneal verildi ve diabet oluşturuldu. Ratların günlük kan şekerleri ölçüldü ve NPH insülinle tedavi edildiler. 10 hafta sonunda dekapite edildiler. Deneklerin arka bacaklarından kas örnekleri alındı. Bunlar homojenize edilerek süpernatant (Serbest proteinler) ve serbest olmayan proteinler (membran ve agregasyona uğrayan proteinler) elde edildi. Bu proteinlerden oluşan süspansiyonlara elektroforez işlemi uygulandı. Elektroforez işlemi sonunda elde edilen protein bantları daha sonra immünoblotting yöntemine tabi tutuldu ve GLUT 4 bandı görüntülendi.

Bulgular: Diabetik ratların plazma membran fraksiyonundan elde edilen protein örneğindeki GLUT 4 miktarının kontrollere göre daha az yoğunlukta olduğu görüldü. Hücre içi mikrozomal membran GLUT 4 protein miktarı değerlendirildiğinde diabetik ratlarda kontrollere göre GLUT 4 proteininde hafif bir yoğunluk azalması görüldü. Genel olarak ise diabetik ve kontrol gruplarının GLUT 4 miktarları arasında önemli bir farklılık olmadığı gözlendi.

Sonuç: İnsülin yetersizliği ve hiperglisemi, diabetik ratların kas dokusundaki glukoz transporter GLUT 4’ün yoğunluğunu azaltmaktadır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]