[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 213-220
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kalça Artroplastilerinde Ultrasonografi Eşliğinde Fasya İliaka Kompartman Bloğu ile Devamlı Epidural Bloğun Postoperatif Analjezi Etkinliğinin Karşılaştırılması
Anıl KILINÇ1, Ebru ÇANAKÇI2
1Ordu Gölköy Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ordu, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

Amaç: Total kalça protezi (TKP) operasyonları, ameliyat sonrası şiddetli ağrı ile seyretmektedir. Biz de bu çalışmada postoperatif ağrıyı önlemek için fasya iliyaka kompartman bloğu ile epidural bloğu karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza epidural analjezi ve fasya iliaka kompartman bloku (FİKB) yapılan 40 hasta dahil edilmiştir. Cerrahi bitiminde postoperatif analjezi amaçlı ultrason eşliğinde FİKB yapılıp (GRUP FİKB) Bupivakain hidroklorür 100 mg + 250 mcg fentanil uygulandı. Epidural blok yapılan (Grup EPİ) hastalara ise postoperatif analjezi için epidural kataterden 100 miligram Bupivakain hidroklorür +250 mikrogram fentanil sitrat ve 75 cc serum fizyolojik eklenmiş, toplamda 100 ml olan ve 48 saat devamlı 2 cc/saat şeklinde infüzyon veren elastomerik pompa takıldı. Hastaların postoperatif ilk analjezik gereksinim zamanı, 24 saat boyunca toplam kaç miligram meperidin tüketildiği, postoperatif 30. dk, 2. saat, 6. saat, 12. saat ve 24. saatlerde ölçülen vizüel analog skala (VAS) değerleri ve hasta memnuniyeti düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular: Grup FİKB’deki hastaların postoperatif 2., 6., 12. ve 24. saatlerdeki vizüel analog skala (VAS) değerleri Grup EPİ’ye göre istatiksel olarak anlamlı yüksek olduğu görülmüştür (p <0.001). Hastaların memnuniyet düzeyleri değerlendirilmesinde Grup EPİ’ dekilerin memnuniyet düzeylerinin oldukça yüksek oldukları görülmüştür (p <0.001).

Sonuç: Çalışmamızda epidural blok uyguladığımız hastaların postoperatif ağrı düzeylerinin, FIKB uyguladığımız hastalara oranla daha düşük olduğunu, ek analjezik tüketiminin de daha az olduğunu tespit ettik.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]