[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 818-822
[ English ]
2,4-D Herbisitinin İleri Jenerasyonlarda Fare Böbrek Enzimleri Üzerine Etkisi
H. Ramazan YILMAZ1, Eşref YÜKSEL2
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, ISPARTA
2İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, MALATYA

Amaç: Bu çalışmada, 2,4-D (2,4-Diklorofenoksiasetik asit) herbisitinin fare F2 çapraz anne ve yavrularının böbrek hekzokinaz (HK), glukoz–6-fosfat dehidrogenaz (G6PD), 6-fosfo-glukonat dehidrogenaz (6PGD), malat dehidrogenaz (MDH) ve laktat dehidrogenaz (LDH) enzim aktivitelerine etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Anne farelere 2,4-D’in LD30 dozu olan 338 mg/kg vücut ağırlığı dozu 1/100 oranında dilüe edilerek üç günde bir deri altı uygulandı. Kontrol grubuna da aynı yolla etanol uygulandı. Aynı işlemler iki nesil boyunca tekrarlandı.

Bulgular: 2,4-D uygulanan F2 çapraz annelerde, G6PD, 6PGD, MDH ve LDH enzim aktivitelerinde, etanol uygulanan kontrol grubuna göre anlamsız artma gözlendi. Ancak HK aktivitesi azaldı. F2 çapraz annelerin yavrularında, HK, G6PD, 6PGD, LDH ve MDH enzim aktivitelerinde, kontrol grubuna göre, istatistiksel olarak önemli olmayan bir azalma tespit edildi.

Sonuç: Çevresel toksik bir madde olan 2,4-D’in farelerin böbreklerinde bazı metabolik enzimleri olumsuz etkilediği söylenebilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]