[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 277-280
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocukluk Çağı İntrakraniyal Tümörlerin Tanı Süresini Etkileyen Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Özge DEDEOĞLU1, Yasemin TAŞÇI YILDIZ2, Hülya KAYILIOĞLU3, Ayşe AKSOY4, Çiğdem GENÇ SEL5, Erhan AKSOY5, Deniz YÜKSEL5
1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çocuk Nöroloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
4Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
5Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Beyin tümörlerinin diğer çocukluk çağı tümörlerine göre semptom sürelerinin uzun olması nedeniyle tanı gecikebilmektedir. Bu çalışmada çocukluk çağı intrakraniyal tümörlerin tanı sürelerini etkileyen başvuru özelliklerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015- Ocak 2019 tarihleri arasında Sami Ulus Çocuk Hastanesi’ne başvurup intrakraniyal tümör tanısı almış 1 ay -18 yaş arasında 74 hastanın bilgileri retrospektif incelendi. Hastalar supratentoryal ve infratentoryal tümör tanısı alanlar olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Başvuru semptomları, süresi ve tanı süreleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Yetmidört hastanın %54’ünde (n =40) supratentoryal, %46’sında (n =34) infratentoryal tümör tespit edilmiştir. En sık astrositom (n =20) ve medulloblastom (n =15) tanısı almıştır. İnfratentoryel tümörlerde supratentoryel tümörlere göre ortalama semptom (14±3 gün, 22±5 gün; p =0.027) ve tanı süresinin (15±9 saat, 31±12 saat; p =0,004) daha kısa olduğu saptanmıştır. 10 yaş altındaki hastalarda semptom çeşitliliğine daha fazla rastlanmakla birlikte supratentoryel tümör tanısı alanlarda baş ağrısı, nöbet ve oftalmik semptomlar, infratentoryel tümör tanısı alanlarda baş ağrısı, kusma, baş dönmesi en yaygın semptomlardır. Baş ağrısına kusma veya baş dönmesi semptomlarının eklenmesi tanıya kadar geçen süre kısaltmıştır. Fokal nörolojik bulguyla başvuran hastalarda acil beyin tomografisi tercih edilmiş ve ortalama tanı süresi fokal bulgularla başvurmayan hastalara göre daha kısa tespit edilmiştir (7±1 saat, 35±9 saat; p =0,000).

Sonuç: İntrakranyal tümörlerin semptomatolojisi çok değişken olabilmektedir. İnfratentoryel tümörlerde semptom ve tanı süresi daha kısadır. Baş ağrısına kusma ve baş dönmesi semptomlarının eklenmesi tanıya kadar geçen süreyi kısaltmıştır. Fokal nörolojik semptomlarda acil nörogörüntüleme istenmesi tanı süresini kısaltmaya yardımcı olmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]