[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 823-827
[ English ]
Elazığ Polis Okulu’nda Düzenlenen Sigarayı Bırak Kazan Kampanyasına Katılan Öğrencilerin Başarı Durumları
Yasemin AÇIK, Canan GÜLBAYRAK, S. Erhan DEVECİ, A. Tevfik OZAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu araştırma polis okulu öğrencilerinin ödüllü sigarayı bırakma kampanyasına katılma oranlarını artırmak ve kampanyaya katılan öğrencilerin 1 ay sonraki başarı oranlarını ölçmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Öğrencilerin sigara içen 217’si araştırmanın evrenini, kampanyaya katılan 98 kişi ise örneklemini oluşturmuştur. Kampanyaya katılıp başarılı olduklarını söyleyen öğrencilerin, şahitlerine sorularak ve solunum havasındaki CO düzeyleri ölçülerek sigara içmedikleri doğrulanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin sigara içme oranı %63.4, kampanyaya katılım oranı %45.1, başarı oranı %14.3’tür. Kampanyaya katılan öğrencilerin ortalama; yaşı 25.9 ± 1.3, günde içtikleri sigara sayısı 15.7 ± 5.3, sigara içtikleri süre 7.6 ± 2.7 yıl ve bırakmayı deneme sayısı 2.7 ± 3.1’dir. Kampanya dönemindeki başarı oranı; kampanya öncesi 1-4 yıl sigara içenlerde %26.3, 5-9 yıl içenlerde %6.7 ve 10+ yıl içenlerde %17.6’dır. Kampanya öncesi dönemde sigarayı bırakmayı hiç denemeyenlerin kampanyadaki başarı oranı %0 iken, 5+ kez deneyenlerin %21.1’dir.

Sonuç: Öğrencilerin kampanyaya katılım oranları yüksek, sigara bırakma oranları ise düşüktür. Bırak Kazan kampanyalarının, sigara ile mücadeledeki öneminden dolayı kampanya sayısı ve katılımcılara kampanya süresince verilecek destek artırılmalıdır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]