[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-011
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Yapılan Morbid Obez Hastalarda Kas Gevşetici Antagonistlerinin Derlenme Ünitesindeki Bulantı-Kusmaya Etkisi
Esef BOLAT1, Ramazan AKEL2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Laparaskopik bariatrik cerrahilerde (LBC) post-operatif bulantı kusma (POBK) sık görülmektedir. Bu çalışmanın amacı LBC yapılan morbid obezlerde kas gevşetici antagonistlerinin derlenme ünitesinde görülen POBK üzerine olan etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Üniversite Etik Kurulu onayı ile LBC geçiren morbid obezlerin dosyaları ve e-arşiv kayıtları incelenerek demografik verileri, POBK skoru (1: Bulantı-kusma yok, 2: Bulantı, 3: Öğürme, 4: Kusma), derlenme ünitesinde yapılan antiemetik dozları kaydedildi. Hastalar, uygulanan kas gevşetici antagonistine göre neostigmin verilen grup (GrupNEO) ve sugammadeks verilen grup (GrupSUG) olarak ikiye ayrıldılar.

Bulgular: Toplam 206 hasta çalışmaya dahil edildi ve hastaların 80’i erkek, 126’sı kadındı. Gruplar arasında POBK skoru değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p >0,05). Derlenme ünitesinde hastalarda meydana gelen POBK ise Grup NEO’da %58,16 (57/98), Grup SUG’da %50 (54/108) oranında gerçekleşmişti ve istatistiksel olarak fark yoktu (p >0,05). Derlenmede uygulanan metoklopramidde ise Grup SUG’da Grup NEO’ya göre doz düşük ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p ˂0,05).

Sonuç: Morbid obezlerde, LBC sonrası kas gevşetici antagonistlerinin POBK insidansı üzerine etkilerini karşılaştırdığımız çalışmamızda, sugamma-deks kullanımı ile post-operatif derlenme ünitesinde daha az POBK gözlenirken, kullanılan antiemetik dozunda anlamlı azalma olduğu görüldü.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]