[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 012-016
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Renal Transplantasyon Sonrası Erken Dönemde Rezistif İndeksin Prediktif Rolü
Esin ÖLÇÜCÜOĞLU1, Sedat TAŞTEMUR2, Mustafa KARAASLAN2, Samet ŞENEL2, Fatma Ayça EDİS ÖZDEMİR1, Rıza Sarper ÖKTEN1
1Ankara Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Renal transplantasyon (RT) sonrası doppler ultrasonografide (DUS) intrarenal rezitif indeks (Rİ) böbrek greft fonksiyonunun hassas bir göstergesidir. Çalışmamızda postoperatif ilk üç gündeki Rİ’nin komplikasyonları belirlemedeki prediktivitesini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya canlıdan canlıya renal transplantasyon yapılan ve intraoperatif komplikasyonu olmayan 72 yetişkin alıcı (54 erkek, 18 kadın) dahil edildi. Transplantasyon sonrası ilk üç gün içinde elde edilen ortalama Rİ değerleri ile alıcıların cinsiyeti, yaşı, vücut kitle indeksi (VKİ), eşlik eden hastalıkları, postoperatif ilk üç aydaki komplikasyonları, üçüncü ayın sonundaki serum kreatinin değerleri, diyaliz süresi, transplante böbreğin sıcak ve soğuk iskemi süresi, insan lökosit antijeni (HLA) mismatch değerleri, sağkalım ve greft kaybı durumu ve vericilerin yaşı arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular: Alıcıların ortalama yaşı 33 (15-68) yıl, ortalama VKİ 21.95 (16.7-42) kg/m2 idi. Yirmi (%27.7) hastada postoperatif komplikasyon gelişti. Rİ, kardiyovasküler komplikasyon gelişenlerde komplikasyon gelişmeyenlere göre daha yüksek olup bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p =0.022). Rİ ile alıcı yaşı arasında istatistiksel olarak pozitif korelasyon saptandı (r =0.278). Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, Rİ>0.65 olması komplikasyon gelişimi için bağımsız risk faktörü olarak saptandı (OR= 7.111, % 95 GA=1.965-25.727, p =0.003).

Sonuç: Renal transplantasyon sonrası ilk üç gün içinde Rİ>0.65 olması, ilk 12 hafta içinde görülen komplikasyonlar için bağımsız risk faktörüdür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]