[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-021
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Down Sendromlu Hastalarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Amine AKTAR KARAKAYA, Edip ÜNAL, Aslı BEŞTAŞ, Yusuf Kenan HASPOLAT
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Down sendromu en sık görülen kromozomal anomalidir. Bu bireylerde tiroid fonksiyon bozuklukları sık görülmektedir. Bu çalışmada, hastanemiz çocuk endokrinolojisi polikliniğine Down sendromu tanısı ile başvuran hastaların tiroid fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Aralık 2018-Şubat 2020 tarihleri arasında Çocuk Endokrinoloji polikliniğine başvuran Down sendromlu toplam 79 olgunun verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta dosyalarından tiroid uyarıcı hormon (TSH), serbest tiroksin (fT4), anti-tiroid peroksidaz (anti-TPO), anti-tiroglobülin (anti-Tg) bakılıp bakılmadığı kaydedildi. TSH ve fT4 düzeyi normal olan hastalar ötiroidi, TSH yüksek ve fT4 düşük olan hastalar aşikar hipotiroidi, TSH yüksek ve fT4 normal olan hastalar ise subklinik hipotiroidi olarak tanımlandı. Hashimoto tiroiditi (HT) tanısı ise tiroid otoan-tikorlarının (anti-TPO ve/veya anti-Tg) pozitifliği ile konuldu.

Bulgular: Çalışmaya 42’si (%53,2) erkek, 37’si (%46,8) kız olmak üzere toplam 79 hasta alındı. Hastaların ortanca yaşı 5,16 (1,58-9,41) yıl idi. Çalışmaya dahil edilen 79 olgunun 16’sında (%20,2) aşikar hipotroidi, 28’inde (%35,5) subklinik hipotroidi, 35’inde (%44,3) ötiroidizm saptandı. 79 hastanın 52’ine anti-TPO ve/veya anti-Tg bakılmıştı. Bu hastaların 9’unda (%17,3) tiroid otoantikorları pozitif idi.

Sonuç: Down sendromlu çocuklarda tiroid fonksiyon bozukluğu özellikle subklinik hipotroidi sık görülmektedir. Bu nedenle bu hastalara belli aralıklarla tiroid fonksiyon testlerinin bakılması uygun olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]