[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-033
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yenidoğanda İdrar Yolu Enfeksiyonları: İkinci Düzey Bir Sağlık Merkezinin Deneyimleri
Ayşen ORMAN
Mersin Üniversitesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Pediatri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Amaç: Yenidoğan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu altta yatan üriner sistem sorunlarının ilk belirtisi olabilir. Zamanında tedavi edilmemesi durumunda renal skar gelişimi ve ilerleyen yaşlarda böbrek yetmezliği riski artmaktadır. Bu çalışmada, İYE tanısı alan yenidoğan bebeklerin klinik ve laboratuvar bulguları, etken mikroorganizmalar, eşlik eden üriner sistem anomalileri ve antibiyotik tedavilerinin etkinliğinin gözden geçirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma 01.09.2017-01.09.2018 tarihleri arasında Gaziantep Cengiz Gökçek Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yapıldı. Mesane kateterizasyonu ile alınan idrar örneğinin kültüründe bakteri üremesi saptanan term ve geç preterm yenidoğan bebekler çalışmaya dahil edildi. Olguların klinik, laboratuvar ve radyolojik görüntüleme sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %45.9’unu (n :28) term bebekler, %52.5’unu (n :32) ise geç preterm bebekler oluşturmaktaydı. Gebelikte annede İYE varlığının geç preterm bebekler için risk faktörü olduğu belirlendi (p <0.001). En sık başvuru semptomunun her iki grupta da sarılık (n: 45, %75) olduğu görüldü. En sık izole edilen mikroorganizmalar Escherichia coli (%40) ve Klebsiella pneumonia (%35) idi. Etken mikroorganizmaların en fazla ampisiline (n: 32, %53.3), en az da (n: 7, %11.7) meropeneme dirençli olduğu görüldü.

Sonuç: Gebelikte annede İYE öyküsü, geç preterm bebek olmak ve üriner sistem anomalisine sahip olmak yenidoğanda İYE için önemli risk faktörleridir. Bu nedenle, risk grubundaki olguların renal skar gelişimi yönünden düzenli aralıklarla takip edilmesi gerekir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]