[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 034-039
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akciğer Kitleleri ve Plevral Malignitelerde PET- BT’nin Mediyastinoskopi veya Torakotomi ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Murat KILIÇ1, Akın Eraslan BALCI2, Tansel Ansal BALCI3
1Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Fırat üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Akciğerde kitle veya plevral kalınlaşma tespit edilen hastaların pozitron emisyon tomografi (PET-BT) sonuçları ile mediyastinoskopi veya torakotomi yoluyla elde edilen doku örneklerinin patoloji sonuçlarıyla karşılaştırılması ve literatür eşliğinde değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya mediyastende kitle, akciğerde kitle, pulmoner nodül veya plevral kalınlaşma nedeniyle ameliyat edilen 49 hasta dahil edildi. Hastaların cerrahi öncesi PET-BT sonuçları, patoloji sonuçlarıyla karşılaştırıldı. PET-BT SUV-max cut-off değeri 2.5 ve 4.8 referans alınarak, PET-BT’nin akciğer, mediyasten ve plevra malignitelerini saptamadaki duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif öngörü değeri (PÖD) ve negatif öngörü değeri (NÖD) karşılaştırıldı. PET-BT’nin benign-malign patolojileri ayırmadaki başarısı ve SUV- max cut-off değerleri ile patoloji sonuçları arasındaki korelasyonun istatiksel anlamlılığı değerlendirildi.

Bulgular: Opere edilen hastaların 33’ünün patoloji sonucu malign, 16’sının benigndi. Lezyonların %49’u sağ hemitoraks, %35’i sol hemitoraks ve %6’sı mediyasten yerleşimliydi. SUV-max cut-off değeri 2.5 kabul edildiğinde 45 hastada SUV-max değerinin 2.5’in üzerinde olduğu görüldü. Bu hastaların patoloji sonuçları 31’inde malign, 14’ünde benign geldi. SUV-max cut-off değeri 4.8 kabul edildiğinde ise 35 hastada SUV-max değerinin 4.8’in üzerinde olduğu ve bu hastaların 29’unda patoloji sonucu malign gelirken, 6’sında malignite izlenmedi.

Sonuç: Toraks malignitelerini saptamada kullanılan PET-BT bazal SUV-max değeri 2.5 kabul edildiğinde; bazı vakalarda malign patolojileri saptamada yetersiz olduğu görüldü. Fakat bazal SUV-max değeri 4.8 kabul edildiğinde, PET-BT’nin malign patolojileri saptamada daha etkin olduğu görüldü.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]