[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-045
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Altmış Yaş ve Üzeri Hastalarda Erektil Disfonksiyonun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi: Prospektif Gözlemsel Bir Çalışma
Mehmet Sefa ALTAY1, Fevzi BEDİR2, Hüseyin KOCATÜRK2, Banu BEDİR3, Sinan YILMAZ4, İsa ÖZBEY5
1Özel Buhara Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
2Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
3Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı, Erzurum, Türkiye
4Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
5Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Erektil disfonksiyon (ED) yaşla birlikte giderek artan bir hastalık olup, ED ile depresyon arasında sıkı bir ilişki vardır. Yaşlı bireylerde ED’nin yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2019 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında, 60 yaş ve üstü, önceden bilinen depresyon tanısı almayan, bilişsel ve kognitif fonksiyonları yerinde olan, primer şikayeti ED olan ve tedavi almamış 142 hasta prospektif olarak incelendi. The International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5) formu kullanılarak hastalardaki ED’nin derecesi belirlendi. Depresyon açısında SF-36 yaşam kalite ölçeği ve Beck depresyon ölçeği (BDI) kullanılarak veriler incelendi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 67.46±4.55 yıldı. IIEF-5 Skoru puan ortalaması 10.85±5.08’di. SF-36 puan ortalamaları; fiziksel fonksiyon 73.90±28.49, fiziksel rol güçlüğü 43.30±42.82, emosyonel rol güçlüğü 34.74±40.06, enerji/canlılık/vitalite 44.75±23.28, ruhsal sağlık 54.98±13.43, sosyal işlevsellik 43.83±30.75, ağrı 90.12±18.28 ve genel sağlık algısı 37.14±23.34’tü. BDI puan ortalaması 24.0±15.14’tü. BDI puanı arttıkça IIEF skoru azalmaktaydı. SF-36 yaşam kalitesi alt alanları ile BDI puan ortalaması arasında negatif yönlü ilişki olduğu tespit edildi. IIEF skor ortalaması ile depresyon ölçeği puan ortalaması arasında da benzer ilişki vardı. Enerji/canlılık/vitalite, sosyal işlevsellik, genel sağlık algısı ile IIEF skor ortalaması arasında çok yüksek düzeyde negatif yönlü ilişki varken; ağrı ile zayıf düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişki vardı (p <0.001).

Sonuç: ED ile depresyon arasında sıkı bir ilişki olup, ED’nin şiddeti arttıkça depresyon artmakta ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]