[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-050
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erişkin Talasemi Hastalarında Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Tek Merkez Deneyimi ve Literatür Derlemesi
Ayşe UYSAL1, Mehmet Ali ERKURT2, Ahmet SARICI2, İrfan KUKU2, Soykan BİÇİM2, Emine HİDAYET2, Ahmet KAYA2, İlhami BERBER2, Emin KAYA2, Mustafa MERTER1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Hematoloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: Allojenik hematopoietik kök hücre nakli (allo-HKHN), talasemide hala tek küratif tedavi yöntemidir. Ancak yaş, transplant ilişkili mortalite, greft reddi ve greft versus host hastalığı (GvHH) nedeniyle özellikle erişkin hastalarda kullanımı sınırlıdır. Biz de erişkin talasemi majörlü hastada allo-HKHN deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Hastaların demografik ve klinik özellikleri, donör tipleri, kök hücre kaynakları, hazırlama rejimleri, GvHH profilaksisi, nötrofil ve trombosit engraftman süresi, akut ve kronik GvHH, talasemisiz sağ kalım ve toplam sağ kalım incelendi.

Bulgular: Bu çalışmaya altı hasta dahil edildi. Ortanca yaş 21,5 (20-26) yıldı. Ortanca ferritin seviyeleri 1498.4 (347.4-6992.3) pg/ml idi. 4 hastada tam uyumlu kardeş donör, 2 hastada tam uyumlu akraba dışı donör kullanıldı. Nötrofil ve trombosit engraftman medyan süresi sırasıyla 17 (15-35) ve 18 (15-40) gündü. İki hastada akut ve 1 hastada kronik GvHH saptandı. Enfeksiyon ve akut GvHH nedenli olmak üzere 2 hastada (%33,3) transplant ilişkili mortalite saptandı. Nakil sonrası ortalama 28 aylık takipte 4 (%66,6) hasta hala hayatta ve 2 (%33,3) hastada talasemisiz sağ kalım sağlandı. Üç (%50) hastada greft yetmezliği saptandı.

Sonuç: Greft reddi, transplant ilişkili mortalite ve GvHH, özellikle erişkin hastalarda allo-HSCT kullanımını sınırlamaktadır. Bu komplikasyonlar azaltılmış yoğunluklu hazırlama rejimleri ile azaltılmış olsa da allo-HKHN, öncelikle 20 yaşın altında ve aşırı demir yüklenmesi nedeniyle organ hasarı olmadan yapılmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]