[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 828-832
[ English ]
İdrar Yolu Enfeksiyonlu Çocuklardan İzole Edilen Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Metin Kaya GÜRGÖZE1, Yaşar DOĞAN2, Ahmet KİZİRGİL3, Zülal AŞÇI TORAMAN3, Denizmen AYGÜN2
1Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge Hastanesi Pediatri Kliniği, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Çocuklarda böbrek yetmezliğinin en sık görülen nedenlerinden biri idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu olguların erken tanı ve tedavisi böbrek parankim hasarının önlenmesinde önem taşımaktadır. Bu çalışmada idrar yolu enfeksiyonlu çocuklarda etken patojenlerin ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Nisan 2000- Aralık 2000 ayları arasında idrar yolu enfeksiyonu tanısı konulan 176 hasta çalışmaya alındı. Olguların 105'i (%60) kız, 71'i (%40) erkek ve yaş ortalaması 3.08±2.05 yıl idi. Hastalardan orta akım idrar örnekleri alınarak kültürleri yapıldı.

Bulgular: İdrar kültüründe en sık üreyen mikroorganizmanın Escherichia coli (%57) olduğu görüldü. Antibiyotik duyarlılık testi sonuçlarına göre tedavide sık kullanılan ampisilin, ampisilin/sulbaktam, amoksisilin/klavulanik asit, ko-trimoksazol ve sefuroksim gibi oral antibiyotiklere karşı direnç gelişiminin yüksek oranlarda olduğu gözlendi.

Sonuç: Tedavide sık kullanılan oral antibiyotiklere karşı direncin yüksek olması nedeni ile, başlangıç tedavisi olarak bu antibiyotikler kullanılsa bile antibiyotik duyarlılık testi sonucuna göre tedavi planı yeniden gözden geçirilmelidir. Ayrıca uygun tedavi sonrası, olguların sık aralıklarla uzun süreli izlemi önem taşımaktadır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]