[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-085
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ele Gelmeyen Meme Lezyonlarının İncelenmesinde Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Girişimsel Yöntemlerin Değerlendirilmesi
Nüşabe KAYA1, Khoshbo NOOR2, Farid AGHAZADA2, İlkay Koray BAYRAK3
1Altınbas Üniversitesi, Medical Park Hastanesi Bahçelievler, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Altınbas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda ultrasonografi eşliğinde yapılan tüm girişimsel işlemleri inceleyerek, bu işlemlerin başarı oranlarını, komplikasyonlarını, üstünlüklerini ve yetersizliklerini belirlemeyi, bulgularımızın literatür ile uygunluğunu araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Temmuz 1999-Haziran 2004 tarihleri arasında mamografi ünitemizde 115 hastada 135 lezyondan 70 aspirasyon, 62 işaretleme ve 3 kesici iğne biyopsisi yapılmıştır. Histopatolojik inceleme sonuçlarına ulaşılabilenlerin mamografik ve ultrasonografik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. US eşliğinde girişimsel işlemlerin başarı oranları belirlendi ve komplikasyonları değerlendirildi.

Bulgular: Aspirasyonu yapılan 70 lezyondan 7’si “nondiagnostik materyal” sonucu aldığı için, 3’ü de lezyondan materyal alınamadığı için başarısız kabul edildi. Aspirasyonu başarılı sayılan 60 lezyondan 57’sinin (%95) benign, 3’ünün (%5) malign tanı aldığı görüldü. İşaretleme yapılan 62 lezyondan 43’ünün (%69.4) histopatolojik sonucu benign, 19’unun (%30.7) sonucu maligndir. Kesici iğne biyopsisi yapılan 3 lezyonun üçü de benign tanı almıştır. İşlemler sırasında 2 hastada (%1.5) hafif vazovagal reaksiyon ve 5 hastada (%3.7) kısa süreli kompresyonla kontrol altına alınabilen kanama dışında hiçbir komplikasyon olmadı.

Sonuç: Çalışmamızda ultrasonografi eşliğinde uygulanan girişimsel yöntemlerin başarı oranı yüksektir. Radyolojik yöntemlerin doğruluk oranı yüksektir. Sonuçlarımız literatür ile uyumludur. İstatistiksel çalışmalar ve histopatolojik sonuçlarla lezyonların retrospektif değerlendirilmesi teşhis merkezlerinin deneyimini artırmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]