[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 086-093
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocukluk Çağı Epilepsisinde Kalp Hızı Değişkenliği
Muhammed KARABULUT1, Erdal YILMAZ2, Mine Hepsen SERİN3
1Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Pediatric Cardiology Unit, İstanbul, Türkiye
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Cardiology, Elazığ, Türkiye
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Neurology, İzmir, Türkiye

Amaç: Kalp hızı değişkenliği (KHD), kalbin otonom fonksiyonunun durumunu değerlendirmek için kullanılan noninvaziv yöntemdir. Bu prospektif çalışmanın amacı, epilepsili çocuklarda KHD ve kardiyak fonksiyonu değerlendirmekti. Ayrıca epilepsi tipi, tedavi rejimleri, dirençli ve iyi kontrol edilen epilepsinin KHD üzerindeki etkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2013 Mart 2014 tarihleri arasında 61 epileptik çocuk ve 53 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. Tüm denekler elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve 24 saatlik ritim holter ile değerlendirildi.

Bulgular: Epilepsili çocuklarda tüm zaman alanı (SDNN, SDNN indeksi, SDANN, RMSSD, pNN50 p değerleri sırasıyla 0.011, 0.001, 0.021, 0.001, 0.001) ve frekans alanı (LF, HF, VLF p değerleri sırasıyla 0.001, 0.001, 0.001) parametrelerinde anlamlı azalma tespit edildi. Parsiyel ve jeneralize epilepsili çocuklar arasında hem zaman hem de frekans alanı parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Çoklu terapi uygulanan çocuklarda SDNN, SDNN indeksi, SDANN, RMSSD, LF, HF, VLF (p değerleri sırasıyla 0.009, 0.008, 0.015, 0.039, 0.004, 0.010, 0.005) değerlerinde anlamlı azalma oldu.

Sonuç: Epilepsi, azalmış vagal aktiviteyi gösteren baskılanmış KHD değerleri ile ilişkilidir. Patolojik EEG bulgularının olması ve dirençli epilepsi ile ilişkili politerapi rejimi baskılanmış KHD üzerinde etkilidir. Ayrıca ilaç tedavisi gören epilepsili hastalarda kardiyak sistolik fonksiyonlar da etkilenebilmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]