[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 128-133
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Suriye ve Türkiye Doğumlu Gebelerin Prenatal ve Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Tersiyer bir Merkez Sonuçları
Mehmet Can NACAR, Pınar KIRICI
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Prenatal ve perinatal dönemde kadın ve bebek sağlığını etkileyen faktörler etnik kökene göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle Adıyaman'da yaşayan Türkiye ve Suriye doğumlu kadınlarda doğum öncesi ve perinatal dönemdeki bulgulara etnik kökenin etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olan bu çalışmada 600 hamile kadının laboratuvar verileri değerlendirildi. Gebeler Suriye doğumlular (n =300; ort. yaş±SS: 30.38±6.38 yıl) ve Türkiye doğumlular (n =300; ort. yaş±SS: 29.84±6.07 yıl) olarak ikiye ayrıldı. Gruplar arasında demografik veriler, obstetrik öykü, klinik bulgular, obstetrik ve neonatal sonuçlar karşılaştırıldı. Ayrıca kadınların hemoglobin, TSH, Vitamin D ve Vitamin B12 sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Preeklampsi, intrauterin gelişme geriliği (IUGR) ve tarama testi oranı açısından Türk ve Suriyeli kadınlar arasında anlamlı fark vardı. Preeklampsi, Türk kadınlarında Suriyeli kadınlara göre daha yüksekti (p =0,002). IUGR ve tarama testi eksikliği Suriyeli kadınlarda Türk kadınlara göre daha yaygındı (sırasıyla, p ˂0.001, p ˂0.001). D vitamini düzeyi Suriyeli kadınlarda Türk kadınlarına göre anlamlı derecede düşüktü (p ˂0.001). Daha sonra gruplar vitamin D düzeylerine göre eksiklik, yetersizlik ve normal olarak ayrılarak değerlendirildi. D vitamini eksikliği Suriyeli kadınlarda Türk kadınlarına göre daha yaygın iken, Türk kadınlarında Suriyeli kadınlara göre vitamin D düzeyi normal ve yetersizdi (p ˂0.001).

Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla bu araştırma, Adıyaman'da Suriyeli ve Türk gebeleri karşılaştıran ilk çalışmadır. Bulgularımıza göre, Suriyeli gebelerin Türk gebelere göre daha düşük tarama testi oranı, daha düşük D vitamini seviyeleri ve daha yüksek IUGR'ye sahip olduğu görüldü.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]