[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 134-140
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nörolojik Rehabilitasyonda Lokomat Tedavisinin Etkinliği
Türkan TUNCER, Emel SABAZ KARAKEÇİ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Robotik rehabilitasyon tedavisi alan hastaların demografik özelliklerini geriye dönük olarak incelemek ve tedavi öncesi ve sonrası yürüme mesafesi, hız, süre gibi çeşitli parametreleri incelemek.

Gereç ve Yöntem: 2019-2021 yılları arasında robotik rehabilitasyon tedavisi alan 136 hasta analiz edildi. Yüzotuzaltı hasta hemipleji, serebral palsi ve omurilik yaralanması grupları olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Tedavinin ilk ve son gününde Lokomat cihazında kaydedilen yürüme mesafesi, hız ve süre kaydedildi.

Bulgular: Çalışmada yer alan 136 hastanın 62'si (%45.5) erkek, 74'ü (%54.5) kadındı. Hemipleji, serebral palsi ve omurilik yaralanması ile tedavi edilen hasta sayısı sırasıyla 46 (%33.8), 30 (%22) ve 60 (%44.1) bulundu. Her üç tanı grubunda da tedavinin ilk ve son gününde Lokomat cihazında kaydedilen yürüme süresi, mesafesi ve hızında anlamlı artış gözlendi (p <0,001). Yürüme parametreleri açısından ise gruplar arasında anlamlı fark gözlenmedi (p >0.05).

Sonuç: Bu tedavi yaklaşımının, nörolojik rehabilitasyon grubunda etkili olduğuna inanıyoruz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]