[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 150-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Şizofreni ve Majör Depresif Bozuklukta Cinsiyet Hormon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Nülüfer KILIÇ1, Mehmet Murat KULOĞLU2, Bilal ÜSTÜNDAĞ3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, şizofreni ve majör depresif bozukluk hastalarında FSH, LH, estradiol, testosteron, progesteron, prolaktin düzeylerinin değerlendirilmesini amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya DSM-IV’e göre şizofreni ve majör depresif bozukluk tanısı konulan toplam 80 kadın hasta alındı. Yirmi sağlıklı kadın ise kontrol grubu oluşturuldu. Hasta ve kontrol grubunda saat 08:00-11:00 arasında alınan rutin kanlarda hormonal parametreler çalışıldı.

Bulgular: Hasta ve kontrol grupları arasında yaş ortalaması, ağırlık, vücut kitle indeksi ve menstrüel fazlar açısından istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p >0.05). Serum estradiol düzeyi, kontrol grubundaki vakalarda hasta gruplarına göre daha yüksek idi (p <0.05). Ek olarak, şizofren hastalardaki (ilaç alan ve almayan grup) serum testosteron düzeyi, majör depresif bozukluğu olanlara (ilaç alan ve almayan grup) ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptadık (p <0.05). Ayrıca, ilaç alan şizofren hastalardaki prolaktin düzeyleri, diğer hasta grupları ve kontrol grubundaki vakalara göre anlamlı şekilde yüksekti (p <0.05). Buna karşın, ilaç almayan şizofren hastalardaki serum progesteron düzeyleri diğer tüm gruplardaki vakalara göre istatiksel olarak anlamlı şekilde düşük ölçüldü (p <0.05).

Sonuç: Çalışmamızda şizofren hastalarda düşük estradiol, yüksek serum testosteron düzeylerinin ölçülmesi gonadal hormonların hastalığın ortaya çıkışında çok önemli rolü olduğu göstermektedir. Çalışmamızdaki diğer bir bulgu ise serum estradiol düzeyinin majör depresif bozukluğu olan kadınlarda kontrolle karşılaştırıldığında daha yüksek saptanmasıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]