[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 184-190
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sol Kalp Kateterizasyonu için Alternatif Girişim Yolu: Karotis Cut-Down Yaklaşımı
Onur DOYURGAN1, Osman AKDENİZ21, Yiğit KILIÇ1, Özlem GÜL3, Bedri ALDUDAK3
1Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Pediatrik kateterizasyonda doğru damar seçimi işlemin başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Bu çalışmada, kateterizasyon için kullanılan iki farklı yaklaşımı, işlem başarısı ve komplikasyonlar bakımından karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Departmanımızda Ocak 2017-Temmuz 2022 tarihlari arasında elektif koşullarda sol kalp kateterizasyonu yapılan yenidoğan ve infant hastalar çalışmaya alındı. Bu hastalara balon aortik valvüloplasti, balon koarktasyon anjioplasti, duktal stentleme, aortik arkus patolojilerinde tanısal görüntüleme ve modifiye Blalock-Taussig şantı girişimi işlemleri yapıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı: femoral ponksiyon (FP, grup 1) ve karotis cut-down (CC, grup 2).

Bulgular: Doksandokuz hastaya 53’ü (%49.53) femoral, 54’ü (%50.47) karotis yoluyla gerçekleştirilen 107 kateterizasyon işlemi yapıldı. Bunların 25’i (%23.36) tanısal, 82’si (%76.64) girişimsel kateterizasyon işlemiydi. Karotis cut-down grubundaki hastalarda vücut ağırlığı daha az, işlem süresi, damara giriş süresi ve anestezi süresi daha kısa bulundu (sırasıyla 3.54 ve 3.10 kg, p =0.024; 112.25 ve 85.87 dk, p <0.001; 20 ve 14.01 dk, p <0.001; 159 ve 145.64 dk, p =0.025). Femoral ponksiyon yapılan hastalarda komplikasyon oranı %13.21 bulundu. Bunlarda 4 (%7.54) alt ekstremitede dolaşım bozukluğu, 2 (%3.77) pulmoner artere stent migrasyonu, 1 (%1.88) stent darlığı saptandı. Karotis cut-down grubunda 3 hastada (%5.55) yara yeri enfeksiyonu saptandı.

Sonuç: Düşük vücut ağırlığı olan veya acil girişim yapılması gereken hastalarda sol kalp kateterizasyonu için karotis cut-down yaklaşımı primer damar erişim yolu olarak tercih edilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]