[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 191-198
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tip-1 Diabetes Mellitus Tanısı Alan Çocuk Hastalarda COVID-19 Aşısı Sonrası Görülen Yan Etkilerin Değerlendirilmesi
Nurdan ÇİFTCİ1, Emine ÇAMTOSUN1, İsmail DÜNDAR1, Fatma Hilal YAĞIN2, Ayşehan AKINCI1
1Inönü University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology, Malatya, Türkiye
2Inönü University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Malatya, Türkiye

Amaç: COVID-19, Mart 2020'den beri küresel bir pandemidir. Henüz COVID-19 enfeksiyonu için bir tedavi bulunmadığından aşı şarttır. Tip-1 Diabetes Mellitus (DM) da çocuklarda ağır hastalık riskini artırabilecek tıbbi durumlar arasında sayıldığından Tip-1 DM'li bireyler için aşılama önem-lidir. Kronik hastalığı olan çocukların ebeveynlerinde aşı reddinin en önemli nedenlerinden biri aşı sonrası yan etkiler geliştirme kaygısıdır. Bu çalışma ile COVID-19 aşısı olan Tip-1 DM'li hasta çocukları ile herhangi bir kronik hastalığı olmayan çocuklar arasında aşının yan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: COVID-19 aşısı olan Tip-1 DM'li 34 çocuk ile COVID-19 aşısı olan ve herhangi bir kronik hastalığı olmayan 34 çocukta aşının yan etkilerini karşılaştırdık. Literatür doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen COVID-19 aşı sonrası oluşabilecek yan etkiler ile ilgili anket, Google anket formu aracılığıyla hasta ve/veya ebeveynleri tarafından dolduruldu.

Bulgular: En sık lokal yan etki enjeksiyon yerinde %88.20 ile ağrı, şişlik %26.50 ve kızarıklık %17.60 idi. Lokal yan etkilerin görülme oranında gruplar arasında istatistiksel fark yoktu (p >0.05).

Sonuç: Sonuçlarımız, COVID-19 sonrası aşı yan etkilerinin genellikle lokal, hafif ve yaygın olduğunu ve sistemik/şiddetli reaksiyonların nadir olduğunu göstermektedir. Tip 1 DM'li hastalarda COVID-19 aşısına bağlı yan etkiler kontrol grubuna benzerdi. Çalışmamız bu hasta grubunda ve ebeveynlerinde aşıya bağlı yan etki kaygısını azaltmada faydalı olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]