[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 205-212
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
COVID-19 Hastalığında Enfeksiyonunda Mortalite ile İlişkili Faktörler: Sanko Üniversitesi Deneyimi
Mustafa TANRIVERDİ1, Nevhiz GÜNDOĞDU2
1Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Sitokin fırtınası ve makrofaj aktivasyonunun SARS-CoV-2 enfeksiyonu patogenezinde önemli faktörler olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda, COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda mortalite ile ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: COVID-19 enfeksiyonu ile takip ettiğimiz erişkin hastaları gruplara ayırdık: Grup A, ayaktan hasta (hafif COVID-19 enfeksiyonu semptomları var fakat tomografi bulgusu yok); Grup B, hafif/orta hastalık (ateş, COVID-19 enfeksiyonu solunum yolu semptomları ile birlikte tomografide pnömöni bulguları); Grup C, ciddi (solunum hızı >30/dk, oda havasında oksijen satürasyonu <%93, veya PaO2/FiO2 <300 veya 1-2 gün içinde tomografi bulgularında %50’den fazla artış) veya kritik hastalık (şok, mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği veya yoğun bakım gerektiren organ yetmezliği).

Bulgular:Toplam 166 hastanın 64’ü (%38.6) kadındı. Ortalama yaş 57.69 (±9.8) idi. Grup A’da 38, Grup B’de 98 ve Grup C’de 30 hasta vardı. Hastaların %8.4’ ü (n =14) öldü. ROC analizinde yaş (>61-yıl), CRP (>62 mg/L), ferritin (>385 ng/mL), D-dimer (>0.8 ng/mL), lenfosit (≤850/mm3), prokalsitonin (>0.08 μg/L), fibrinojen (>538 mg/dL), LDH (>469 U/L), AST (>39 U/L), SaO2 (≤%87) ve hastanede yatış süresi (>7 gün) mortaliteyi predikte ettirdi. Kaplan-Meier analizinde yaş (>61-yıl), sigara, SaO2, prokalsitonin (>0.08 μg/L), LDH (>469 U/L) mortaliteyle ilişkili bulundu. Cox regresyon analizinde yaş (>61), CRP (>62) ve LDH (>469) mortalite için pozitif prediktörlerdi.

Sonuç: COVID-19 enfeksiyonu tanısı alan küçük bir hasta grubunda geniş bir analiz yaptık ve mortalite oranını yüksek bulduk. İleri yaş, inflamatuar biyobelirteçler, esas olarak CRP ve LDH, mortalite ile ilişkili bulundu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]