[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 237-240
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Osteoartritli Hastalarda Total Diz Protezi Ameliyat Endikasyonu Belirlenirken Radyolojik Ve Fonksiyonel Sonuçların Korelasyonu
Oğuz KAYA1, Nevsun PIHTILI TAŞ2, Ömer Cihan BATUR1, Nevzat GÖNDER3
1Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Elazığ, Türkiye
3Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Hastalara total diz protezi (TDP) endikasyonu belirlenirken radyolojik ölçümlerle (Kellegren-Lawrence) beraber yaş, cinsiyet, VKİ (Vücut Kitle İndeksi), VAS (Visual Analog Scala) ve WOMAC (Western Ontario and McMaster Univesities Osteoarthritis Index) gibi parametrelerin TDP endikasyonunda ne kadar rol aldığı sorusu bizim bu çalışmayı yapmamızdaki temel amaçtı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Ocak-Temmuz 2020 tarihleri arasında kliniğimize başvuran gonartroz tanısı olan protez uygulanmış (protez grubu n:34) ve protez uygulanmamış (gonartroz grubu n:60) hastalar dahil edildi. Protez ve gonartroz grubunun sosyodemografik ve klinik verileri kaydedildi. Kellegren-Lawrence (K-L), VKİ, VAS, WOMAC ölçütleri değerlendirildi.

Bulgular: VKİ değerleri ve VAS anlamlı korelasyon gösterdi (r: 0.205 p: 0.048). WOMAC, VAS ile anlamlı korele idi (r: 0.687 p: 0.00). VKİ, WOMAC, VAS ve K-L skorları, protez grubunda, gonartroz grubundan belirgin olarak yüksek bulundu. Regresyon analizi sonuçlarına göre; gonartroz grubunda K-L evresi ileri yaşlı hastalarda daha yüksek idi, K-L evresi yüksek hastalarda VAS ve WOMAC değerlerinin yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p <0,001). Protez grubunda ileri K-L evreleri ile VAS ve WOMAC skorlarındaki yükseklikler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p =0,03, p <0,001).

Sonuç: Çalışmamızda; TDP grubunda gonartroz grubuna göre VKİ, WOMAC, VAS ve K-L değerlerinin daha kötü sonuçlar içerdiğini görtermekteyiz. Bulgularımız; hastaların protez ameliyatı olmasına karar verirken, radyolojik bulgular yanında fonksiyonel skorlamalarında etkili olduğunu düşündürmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]