[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 300-304
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Böbrek Hastalığı Tanısı İle Takipli Hastaların Klinik ve Etiyolojik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
Buket Esen AĞAR1, Aslıhan KARA1, Fatma UZUN1, Esra GENÇ1, Metin Kaya GÜRGÖZE2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Kronik böbrek hastalığı (KBH), son dönem böbrek yetmezliğine kadar ilerleyen ve geri dönüşü olmayan böbrek hasarına yol açabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı, ülkemizin doğu bölgesinde yer alan ilimizde, kronik böbrek hastalığına neden olan patolojileri belirlemek ve bu nedenler arasında tedavi edilebilir olanlara dikkat çekerek erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız son beş yılda çocuk nefroloji kliniğimizde takip edilen üç ay ile 18 yaş aralığındaki KBH tanısı olan 82 hastayı içeren tek merkezli retrospektif bir çalışmadır. Hastaların yaş, cinsiyet, ağırlık, boy ölçüleri, kan basıncı değerleri, laboratuvar, ultrasonografi ve böbrek biyopsi sonuçları kaydedildi. Kronik böbrek hastalığı etiyolojisi, klinik bulguları, böbrek yerine koyma tedavi ihtiyacı ve çeşitleri açısından irdelendi.

Bulgular: Kronik böbrek hastalığı tanılı 82 hastadan 45’i (%54.9) erkek ve 37’si (%45.1) kız idi. Hastaların %74.3’ünde anemi, %40.2’sinde hipertansiyon vardı. KBH etiyolojisinde doğuştan böbrek ve üriner sistem anomalileri en sık (%43.9) nedeni oluşturmakta idi. Herediter renal hastalıklar %25.6, glomerüler hastalıklar %23.2 oranında saptandı. Glomerüler hastalık nedeni ile böbrek biyopsi yapılan hastalarda fokal segmental glomerüloskleroz en sık görülen histolojik bulgu idi.

Sonuç: Merkezimizde çocuklarda onarılabilir bir KBH nedeni olan doğuştan böbrek ve üriner sistem anomalileri KBH’nin önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir. KBH’ye neden olabilecek faktörlerin erken tanı ile saptanması ve onarılabilmesi için antenatal dönemden itibaren koruyucu sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmalı ve birinci basamak sağlık hizmetleri çalışanlarına düzenli eğitimler verilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]