[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 305-312
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hastanelerin Acil Servislerinde Çalışan Hekimlerin Diş Avülsiyonu Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Büşra KARAAĞAÇ ESKİBAĞLAR1, Elif KILINÇ2, Buket AYNA3
1Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği, Elazığ, Türkiye
2Mardin Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Çocuk Diş Hekimliği, Mardin, Türkiye
3Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği, Çocuk Diş Hekimliği, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hastanelerin acil servislerinde görev yapan tüm branşlardaki hekimlerin dental avülsiyon konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek, tutum ve davranışlarını değerlendirmek ve anket sonunda verilen bilgilendirme broşürü ile dental avülsiyon konusundaki farkındalıklarını arttırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Hekimlere kişisel bilgileri, demografik bilgileri, dental avülsiyon vakalarına yönelik tutumları, dental avulsiyon konusundaki bilgi ve deneyimleri hakkında 21 soru ve dört bölümden oluşan online bir anket uygulanmıştır. Anket, Diyarbakır il merkezindeki 13 farklı hastanenin acil servislerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden gönüllü 152 hekime uygulandı. Gruplar arasındaki farklılıkları incelemek için Shapiro-Wilk normal dağılıma uygunluk testi, Kruskal-Wallis H testi ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0,05 olarak belirlenmiştir.

Bulgular: Bilgi puanları acil tıp uzmanlarının intörnlere göre, travma rehberinden haberdar olan hekimlerin olmayanlara göre ve ailesinde diş hekimi olan hekimlerin olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre acil servislerde görev yapan tüm branşlardaki hekimlerin travmatik diş yaralanmaları konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttırılması için sürekli eğitim programlarının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]