[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2024, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-008
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hastaların İmmunosupressif Tedaviye Uyumunda Aile Desteği Etkili Bir Faktör Mü? Tanımlayıcı Bir Çalışma
Dilek SOYLU1, Pınar TEKİNSOY KARTIN2, Özkan GÜNGÖR3
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Afşin School of Health, Department of Nursing, Kahramanmaraş, Türkiye
2Erciyes University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Kayseri, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda immünsüpresif tedaviye uyumsuzluk greft reddine neden olabilir. Uyumsuzluk nedenlerinin ilaçların yan etkileri, uyum korkusu ve aile desteğinin olmaması olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, aile desteğinin ilaç uyumuna etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma bir devlet hastanesinin polikliniğinde böbrek nakli sonrası takip edilen 98 hasta üzerinde yapıldı. Veriler hasta bilgi formu, Aile Destek Algısı Ölçeği (PSS-Fa), İmmünosupresif Tedaviye Uyum Ölçeği (İTAS) ve hastaların takrolimus kan plazma düzeylerinden elde edildi.

Bulgular: Kırk yaş ve altı hastalarda PSS-Fa'nın yüksek olduğu (p <0.05), aile desteğinin transplantasyondan bu yana geçen süre, donör tipi ve red atağı üzerinde etkisinin olmadığı belirlendi (p >0.05). Ortalama ITAS puanları 11.03±0.90 ve takrolimus kan plazma düzeyi ortalama standart sapması <2.47 idi, bu da ilaca yüksek uyumu gösterir. Yaş ile ITAS puanları arasında pozitif korelasyon saptandı (p <0.05). Takrolimus kan plazma düzeyi standart sapma ortalama değeri ile ITAS ve PSS-Fa ortalama puanları arasında korelasyon saptanmadı (p >0.05).

Sonuç: Aile desteği ile ilaç uyumu arasında ilişki saptanmamıştır. Aile desteğinin ilaç uyumuna etkisini araştırmak için farklı transplantasyon tiplerini içeren hasta gruplarını değerlendirmek için ileri çalışmalar önerilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]