[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2024, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-029
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Zehirlenme Tanısı ile Tedavi Edilen Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Hatice Feray ARI1, Murat ARI2, Adem KESKİN3
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Aydın, Türkiye
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Aydın, Türkiye

Amaç: Zehirlenmeler çocukluk çağında sık görülmekle beraber genellikle asemptomatik ve/veya hafif semptomlar ile geçer. Nadiren hayatı tehdit edici durumlar ile karşılaşılmaktadır. Çalışmamızda çocuk yoğun bakım ihtiyacı olan zehirlenme hastalarının tanınması ve tedavi sürecinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2017 ile Ağustos 2022 tarihleri arasında 6 yıllık süreçte 1ay-18yaş tüm çocuk yoğun bakımda tedavi edilen zehirlenme hastaları dahil edildi. Çocuk acilde tedavi edilen, toksik dozda ilaç almamış, yaşı 1 ay-18 yaş dışı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Verileri retrospektif olarak elektronik ve/veya arşiv dosyalarından elde edildi. Zehirlenme tipi, kazara olma durumu ve antidot kullanımı ile ‘Pediatrik Risk of Mortality III’(PRISM III) ilişkisi; yaş ve cinsiyete göre zehirlenme tipi ile kazara olma durumu; madde ve ilaç zehirlenmelerinin incelenmesi, tüm klinik ve laboratuvar etkileri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda toplam 2860 hastadan 81(%2.83); 33(%40.74) erkek ve 48(%59.26) kız hasta çalışmaya dahil edildi. PRISM III medyanı 3.00 olup, yatış günü medyanı 2.00 idi. Mortalite oranı 1 hasta ve %1.23’tü. Hastaların 66(%81.48)’sı ilaç ile zehirlenme ve 15(%18.52)’i madde maruziyetiyleydi. Kazara zehirlenme 57(%70.37) olup suisidal ise 24(%29.63) idi. Çalışmadaki 69(%85.19) hastaya antidot verilmezken 12(%14.81)’sine antidot desteği verilmiştir. Antidot verilen hastaların PRISM III skoru incelendiğinde anlamlı şekilde yüksek saptanmıştır (p =0.006). Kazara zehirlenenlerin yaş ortalaması, suisidal olanlardan küçüktür. Kız çocuklarda suisidal amaçla zehirlenme oranı erkeklerden yüksektir (kız/erkek:%41.67/%12.12). Yaş (p <0.001) ve cinsiyete (p=0.004) göre zehirlenmenin kazara olma durumu değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Zehirlenme tiplerinde; madde maruziyeti 15(%18.52), ilaçla ise 66(%81.48) hastadır.

Sonuç: Çocukluklarda gelişmekte olan ülkelerde zehirlenmeler önemli ve önlenebilir bir mortalite nedenidir. Zehirlenmenin türü, maruziyet şekli ve miktarı, maruziyet sonrası geçen süre, çocuğun yaşı tedavi ve prognoz için önemlidir. Zehirlenmenin hayati riski yüksek olduğunda hastalar çocuk yoğun bakımda tedavi edilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]