[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 45-49
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Açıklanmayan İnfertilite Vakalarında HSG’de Kullanılan Ajanların Fertilite Üzerine Etkileri
Ekrem SAPMAZ, Mehmet ŞİMŞEK , Bilgin GÜRATEŞ , Selahattin KUMRU, Hüsnü ÇELİK, Aygen ÇELİK, Zeynep ÖZCAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Açıklanamayan infertilite vakalarında histerosalpingografide kullanılan yağda ve suda çözünür ilaçların etkisinin araştırılması.

Gereç ve Yöntem: Haziran 1998 - Mart 2001 yılları arasında primer veya sekonder infetilite tanısı almış 60 hasta tek kör, prospektif randomize olarak çalışma grubu (G1=n:30, Lipiodol) ve kontrol grubu olarak (G2=n:30, Urovision) sınıflandırıldı. Menstruasyon bitiminden iki gün sonra bütün hastalara histerosalpingografi uygulandı. İnfertilite araştırması nedeniyle yapılan bazal klinik ve labaratuar tetkikleri normal olan infertil hastalar histerosalpingografi sonrasında 3 ay boyunca takip edildi. Menstruasyon rötarı olanlar gebelik tanısı için çağrıldı. İşlemden 3 ay sonra gebelik elde edilmeyen hastalar klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu ve intrauterin inseminasyona yönlendirildi. İstatistiksel hesaplamalar Student T test, Mann Whitney U test ve X2 testleri kullanılarak yapıldı. p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi ve rölatif risk (%95 CI) hesaplandı.

Bulgular: Gebelik oranı çalışma grubunda 43.7% , kontrol grubunda ise 10% olarak bulundu (p=0.007, X2 test, RR=4, %95 CI=1.3-13). Sekonder infertilite vakalarında Lipiodol daha etkili bulundu ve gebelik oranı çalışma grubunda %55 kontrol grubunda ise %5 olarak bulundu (p=0.001, X2 test, RR=11, %95 CI=1.5-77). Histerosalpingografi sırasında olası herhangi bir komplikasyon (vazovagal reaksiyon, konvülsyon, anaflaksi, emboli gibi,) ile karşılaşılmadı. Bilateral tubal pasaj tıkanıklığı olan bir vaka açıklanamayan infertilite olmadığından çalışmadan çıkarıldı.

Sonuç: İnfertilite vakalarında yağda çözünür kontrast maddelerle yapılan histerosalpingografi sonrası gebelik oranı suda çözünür maddelerle yapılanlara göre oldukça fazla tespit edildi. Bu etki özellikle sekonder infertilite vakalarında gözükmektedir. Açıklanamayan infertilite vakalarında yağda çözünen kontrast maddeler önerilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]